Studia II stopnia - kierunek GEOLOGIA STOSOWANA

Na kierunku GEOLOGIA STOSOWANA, kandydat w trakcie rekrutacji wybiera jedną spośród wymienionych specjalności:
      - geologia inżynierska
      - hydrogeologia
      - gospodarka surowcami mineralnymi (Geomateriały mineralne lub Poszukiwanie i dokumentowanie złóż)
      - geologia środowiskowa
      - tektonika i kartografia geologiczna 

W przypadku małej liczby przyjętych na wybraną specjalność (mniejszej niż 6 osób) Wydział zastrzega sobie możliwość nieotwarcia danej specjalności. W takim przypadku osobie przyjętej zostanie zaproponowana inna specjalność zbliżona profilem.
Limit przyjęć na poszczególne specjalności wynosi 17. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność, o pierwszeństwie przyjęcia decyduje kolejność na liście rankingowej podczas rekrutacji. Osobom niezakwalifikowanym na wybraną specjalność zostanie zaproponowane podjęcie studiów na specjalności drugiego wyboru.
tl_files/Geologia_dla_przemyslu/logo-KL (652x122).jpg

Wróć Do góry