Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych

Kierownik                Sekretariat                    Pracownicy

tl_files/KOSiZN/grafika/KOSiZN_logo.jpg

Polskie Konsorcjum Polarne

tl_files/KOSiZN/grafika/Zrodlo_Geologow_w_Golczy-247x150.jpg

tl_files/KOSiZN/grafika/widok_na_Police-225x150.jpg

tl_files/KOSiZN/grafika/Antarktyka_Pygoscelis_antarctica-228x150.jpg

Katedra zajmuje się badaniem sposobów zabezpieczenia naturalnych ekosystemów, a zwłaszcza tych chronionych prawem, przed coraz większą presją gospodarczej działalności człowieka w skali globalnej, regionalnej i lokalnej, jak i stworzeniem optymalnych rozwiązań przyrodniczych w obrębie ukształtowanej przez człowieka antroposfery na terenach miejskich, przemysłowych czy rolniczych.

Katedra jest przygotowana do świadczenia usług o charakterze utylitarnym:

  • posiada doświadczenia w zagospodarowaniu i wykorzystaniu gruntów antropogenicznych,
  • zajmuje się stosowaniem geologicznych i biologicznych barier izolacyjnych zabezpieczających środowisko przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń,
  • prowadzi ekspertyzy z zakresu potencjalnego oddziaływania wszelkich antropogenicznych przedsięwzięć na środowisko,
  • zajmuje się waloryzacją środowiska dla potrzeb planów zagospodarowania przestrzennego kraju,
  • wykonuje dokumentację i waloryzację złóż oraz określa kierunki zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych,
  • opracowuje plany i sugeruje odpowiednie technologie przy składowania odpadów komunalnych i innych odpadów przemysłowych,
  • wykonuje ekspertyzy dotyczące wpływu antropopresji na stan zachowania kamiennych obiektów ozdobnych i zabytkowych

W zakresie zainteresowań pracowników Katedry mieszczą się też badania podstawowe zmierzające do poznania historii antropopresji odtwarzanej w oparciu o cechy wskaźnikowe, które utrwalone zostały w rdzeniach osadów jeziornych, morskich, w sedymentach rzecznych, czy też bilans i skład chemicznych wód krasowych pozostających ostatnio pod wpływem antropopresji.

Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych powołana została w roku 1992 jako jednostka organizacyjna kontynuująca tradycje naukowe wcześniej działającego Studium Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Informacje dla studentów i materiały do pobrania
Wróć Do góry