Rekrutacja

W roku akademickim 2016/2017 Wydział Geologii prowadzi rekrutację na następujących kierunkach:
I. Studia I stopnia: 

Limity miejsc według typu studiów:
Kierunek studiów GEOLOGIA GEOLOGIA STOSOWANA
Opis kierunku studiów studia licencjackie (stacjonarne) (3 lata)
zakończone dyplomem licencjata
studia inżynierskie (stacjonarne) (3,5 roku)
zakończone dyplomem inżyniera geologa
Limit dla ścieżki rekrutacyjnej P (dla osób odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich) 80 116
Limit dla ścieżki rekrutacyjnej na studia równoległe* 4 4
Limit dla ścieżki rekrutacyjnej C (dla osób odbywających studia na innych zasadach niż obywatele polscy) 5 5
Przeniesienia 1 1
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 10

* dotyczy tylko studentów Uniwersytetu Warszawskiego studiujących na innych kierunkach

II. Studia II stopnia (dwuletnie magisterskie):

Limity miejsc według typu studiów:
Kierunek studiów GEOLOGIA GEOLOGIA STOSOWANA APPLIED PETROLEUM GEOSCIENCES
(NAUKI O ZIEMI W POSZUKIWANIU 
WĘGLOWODORÓW)
Opis kierunku studiów studia magisterskie (stacjonarne) (2 lata)
zakończone dyplomem magistra
studia magisterskie (stacjonarne) (2 roku)
zakończone dyplomem magistra
początek studiów od semestru letniego
anglojęzyczne studia magisterskie (stacjonarne) (2 lata)
zakończone dyplomem magistra
Limit dla ścieżki rekrutacyjnej P (dla osób odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich) 50 (w tym: 45 miejsc dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników dotychczasowych studiów oraz 5 miejsc dla kandydatów zdających egzamin z geologii) 65 (w tym: 60 miejsc dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników dotychczasowych studiów oraz 5 miejsc dla kandydatów zdających egzamin z geologii) 20
Limit dla ścieżki rekrutacyjnej na studia równoległe* 0 0 5
Limit dla ścieżki rekrutacyjnej C (dla osób odbywających studia na innych zasadach niż obywatele polscy) 4 5 20
Przeniesienia 1 0 0
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 10 15

* dotyczy tylko studentów Uniwersytetu Warszawskiego studiujących na innych kierunkach

1. GEOLOGIA

Studia II stopnia (magisterskie) pt.: GEOLOGIA  (od roku akademickiego 2016/2017)

Na kierunku GEOLOGIA, kandydat w trakcie rekrutacji wybiera jedną spośród wymienionych specjalności:
      1. geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złóż
         specjalizacje: - geochemia, mineralogia i petrologia
                                - geologia złożowa i gospodarcza
      2. geologia klimatyczna
      3. stratygrafia i sedymentologia
         specjalizacje:stratygrafia i paleontologia
                                analiza basenów sedymentacyjnych

W przypadku małej liczby przyjętych na wybraną specjalność (mniejszej niż 6 osób) Wydział zastrzega sobie możliwość nieotwarcia danej specjalności. W takim przypadku osobie przyjętej zostanie zaproponowana inna specjalność zbliżona profilem.

2. GEOLOGIA STOSOWANA

Studia II stopnia (magisterskie) pt.: GEOLOGIA STOSOWANA  (od roku akademickiego 2014/2015)

Na kierunku GEOLOGIA STOSOWANA, kandydat w trakcie rekrutacji wybiera jedną spośród wymienionych specjalności:
      1. geologia inżynierska
      2. geologia środowiskowa
      3. gospodarka surowcami mineralnymi
         specjalizacje: - geomateriały mineralne
                                 - poszukiwanie i dokumentowanie złóż
      4. hydrogeologia
      5. tektonika i kartografia geologiczna
W przypadku małej liczby przyjętych na wybraną specjalność (mniejszej niż 6 osób) Wydział zastrzega sobie możliwość nieotwarcia danej specjalności. W takim przypadku osobie przyjętej zostanie zaproponowana inna specjalność zbliżona profilem.

Od semestru zimowego w roku akademickim 2014/2015 Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego uruchomił nowy kierunek studiów magisterskich o nazwie GEOLOGIA STOSOWANA (GS)

Otwarcie nowego kierunku jest odpowiedzią na potrzeby związane z optymalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i kształtowaniem zagospodarowania przestrzennego. Program proponowanego kierunku odpowiada przyspieszonemu rozwojowi nowoczesnych metod badań. Istotną rolę odgrywa także umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych geologicznych niezbędnych w projektowaniu i realizacji zaawansowanych rozwiązań technicznych.

Nowy kierunek oferuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z przedmiotów specjalistycznych (patrz tabele ze specjalnościami) jak również praktycznych, m. in. kursy terenowe, staże i praktyki magisterskie odbywane w wybranych przez studentów instytucjach, przedsiębiorstwach geologicznych i biurach projektowo-konsultingowych. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców akademickich oraz zapraszanych do współpracy ekspertów i praktyków działających w obszarach geologii, gospodarki wodnej i budownictwa. Główny nacisk w studiach z zakresu GS położony jest na interdyscyplinarne i inżynierskie podejście do zagadnień geologicznych, środowiskowo-ekologicznych i ekonomicznych. Studenci mogą wybrać jedną z 5 specjalności z możliwością wprowadzenia zmian i opracowania indywidualnej ścieżki studiów. Studia GS podzielone są na tematyczne moduły pozwalające kształtować program poszczególnych specjalności zgodnie z postępem nauk geologicznych oraz z zapotrzebowaniem na rynku pracy.

Na kierunku GEOLOGIA STOSOWANA proponujemy następujące specjalności:
1. GEOLOGIA INŻYNIERSKA (badania i prognozy zachowania podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa i planowania przestrzennego)
2. HYDROGEOLOGIA (dokumentowanie, udostępnianie, ocena jakości oraz ochrona ilościowa i jakościowa wód podziemnych)
3. GEOLOGIA ŚRODOWISKOWA (ocena oddziaływania obiektów na środowisko geologiczne)
4. TEKTONIKA I KARTOGRAFIA GEOLOGICZNA (kartograficzne odwzorowanie danych geologicznych i ocena procesów geodynamicznych)
5. GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI (geologia złóż oraz geologiczne aspekty inżynierii surowców mineralnych) z 2 specjalizacjami: geomateriały mineralne, poszukiwanie i dokumentowanie złóż

O przyjęcie na studia z GS mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny uzyskany na uczelniach polskich lub za granicą. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych na studiach I stopnia (opcjonalnie z zakresu geologii, fizyki, geofizyki, chemii, matematyki oraz informatyki) lub na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej.

Na kierunku GEOLOGIA STOSOWANA Studenci uzyskują umiejętności rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, planowania i wykonywania prac dokumentacyjnych, realizacji zadań projektowo-badawczych, optymalizujących i wdrożeniowych. Są przygotowani do działań w zespołach, również o charakterze międzynarodowym i interdyscyplinarnym. Otrzymana wiedza i kompetencje stanowią podstawę do ubiegania się o uzyskanie uprawnień zawodowych.

Absolwenci kierunku GEOLOGIA STOSOWANA są przygotowani do podjęcia pracy w specjalistycznych firmach z szeroko pojętej branży geologicznej, w biurach projektowych i konsultingowych, w administracji rządowej i samorządowej przy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w placówkach naukowo-badawczych i w szkolnictwie. Specjaliści po studiach z GEOLOGII STOSOWANEJ mogą również znaleźć pracę w branżach około geologicznych, np.: w budownictwie ogólnym, w przemyśle materiałów budowlanych, w przemyśle chemicznym, w górnictwie, w ochronie środowiska, w energetyce, w balneologii, w technologii geomateriałów i biotechnologii jak również w turystyce. Umiejętności nabywane w toku studiów GS pozwalają łączyć bardzo dobre przygotowanie do pracy w warunkach terenowych, w laboratorium i modelowaniu cyfrowym rozwiązań.

Program studiów GEOLOGII STOSOWANEJ został przygotowany w ramach współpracy z Technische Universität Bergakademie Freiberg, z wykorzystaniem wieloletnich doświadczeń partnera niemieckiego w realizacji tego typu studiów i współpracy z przemysłem.

Zasady rekrutacji i rejestracja kandydatów - Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Moduły i wybrane przedmioty dla poszczególnych specjalności na kierunku: Geologia stosowana

 

3. APPLIED PETROLEUM GEOSCIENCES (NAUKI O ZIEMI W POSZUKIWANIU WĘGLOWODORÓW)

Studia II stopnia (magisterskie) pt.: APPLIED PETROLEUM GEOSCIENCES 
                                                                (NAUKI O ZIEMI W POSZUKIWANIU WĘGLOWODORÓW)

Od semestru zimowego 2015 Wydział Geologii wspólnie z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego uruchamiają nowy kierunek studiów magisterskich o nazwie Applied Petroleum Geosciences (APG).

Wykłady i zajęcia prowadzone będą w języku angielskim. Studia przeznaczone są dla studentów, którzy ukończyli studia I stopnia, głównie kierunków przyrodniczych. Absolwenci studiów APG mogą kierować swoją karierę zawodową w stronę rynku pracy specjalizującego się w poszukiwaniach i wydobyciu surowców energetycznych, głównie ropy i gazu, na całym świecie.

Nowy kierunek oferuje wiedzę teoretyczną i praktyczną, zarówno z przedmiotów ogólnych z geologii i chemii, jak i ciekawych przedmiotów specjalistycznych i praktycznych. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców akademickich oraz ekspertów z przemysłu. Główny nacisk na studiach położony jest na interdyscyplinarne podejście do zagadnień geologicznych, chemicznych, fizycznych, środowiskowych i ekonomicznych. Ma to na celu pokazanie całego spektrum zagadnień złóż surowców energetycznych na świecie. APG umożliwi studentom zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem używanym w języku angielskim i pomoże w przyszłości swobodnie poruszać się w środowisku zawodowym. Jak wynika z doświadczeń, ugruntowana wiedza geologiczna naszych Absolwentów jest bardzo ceniona w międzynarodowych firmach poszukiwawczych i wydobywczych, jak również konsultingowych. Nasi Absolwenci znajdują zatrudnienie w koncernach przemysłu wydobywczego i energetycznego, np. PGNiG, KGHM, Shell, Exxon, BP w kraju i na świecie, co przekłada się na możliwości kariery i wysokich zarobków.

APG został przygotowany w ramach współpracy z partnerem niemieckim Technische Universität Bergakademie Freiberg korzystając z jego wieloletnich doświadczeń w realizacji tego typu studiów i współpracy z przemysłem.

Zasady rekrutacji i rejestracja kandydatów - Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Szczegółowy program studiów Applied Petroleum Geosciences

 

 

Lista dokumentów, które należy dostarczyć do wniosku o miejsce w Domu Studenta
 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym 2013, wraz z wysokością składki na ubezpieczenie społeczne i wysokością podatku – matka, ojciec, wnioskodawca oraz pełnoletnie, uczące się rodzeństwo
 2. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne – wszystkie osoby, które wykazały dochód na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego
 3. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu - matka, ojciec, wnioskodawca oraz pełnoletnie, uczące się rodzeństwo (na takim oświadczeniu wykazuje się dochody z rolnictwa, alimenty, stypendia itd.)
  http://oks.uw.edu.pl/files/akademiki/dochod_nieopodatkowany.pdf
 4. Wydrukowana mapka z serwisu Google Maps od miejsca zamieszkania wnioskodawcy do uczelni
  (adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
 5. Inne dokumenty w zależności od sytuacji materialnej rodziny, np.:
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego
 • zaświadczenie ze szkół i uczelni o uczęszczaniu do danej instytucji – rodzeństwo pobierające naukę
 • prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub/i przyznający alimenty
 • akt urodzenia/zgonu danego członka rodziny (akt urodzenia w przypadku rodzeństwa w wieku przedszkolnym)
 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna z prawem lub bez prawa do zasiłku (rodzic niepracujący)
 • Oraz inne dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny

Więcej informacji na stronie: http://www.geo.samorzad.uw.edu.pl/?page_id=1186; zakładka Komisja Stypendialna

Wróć Do góry