Zakład Paleontologii

Kierownik:
Prof. dr hab. Michał Ginter
Tel. (+48 22) 55 40 427, e-mail: m.ginter@uw.edu.pl, pok. 3025

Pracownicy Zakładu Paleontologii

Nauczyciele akademiccy:
Prof. dr hab. Jerzy Trammer (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 419, pok. 3023
Dr hab. Urszula Radwańska, prof. UW (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 411, pok. 3019 
Dr hab. Krzysztof Bińka (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 427, pok. 3027
Dr Zofia Dubicka (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 446, pok. 3021
Dr Ewa Durska (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 447, pok. 3009

Emerytowany Prof. dr hab. Wacław Bałuk, tel. (+48 22) 55 40 401, pok. 3029
Emerytowana Dr Maria Ziembińska-Tworzydło (e-mail),

Pracownicy:
Dr Michał Złotnik (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 447, pok. 3009

Doktoranci:
Mgr inż. Karolina Usarek (e-mail)pok. -

Problematyka badawcza
tl_files/Grafika/kropa.gif Poszukiwanie prawidłowości w przebiegu ewolucji i paleobiologia kopalnych grup organizmów prof. dr hab. Jerzy Trammer
tl_files/Grafika/kropa.gif Ewolucja ryb kopalnych, a w szczególności zróżnicowanie i rozwój uzębienia u rekinów paleozoicznych prof. dr hab. Michał Ginter
tl_files/Grafika/kropa.gif Szkarłupnie z jury i kredy Polski dr hab. prof. UW Urszula Radwańska
tl_files/Grafika/kropa.gif Analiza pyłkowa profili czwartorzędowych dla celów odtwarzania klimatu dr hab. Krzysztof Bińka
tl_files/Grafika/kropa.gif Analiza pyłkowa profili mioceńskich w obrębie Paratetydy dr Ewa Durska
tl_files/Grafika/kropa.gif Ewolucja otwornic kredowych i ich znaczenie dla korelacji ponadregionalnych dr Zofia Dubicka
tl_files/Grafika/kropa.gif Analiza przejawów drapieżnictwa i pasożytnictwa mioceńskich bezkręgowców dr Michał Złotnik
Prace doktorskie
tl_files/Grafika/kropa.gif Ryby kostnoszkieletowe z dewonu Gór Świętokrzyskich mgr Agnieszka Jaszczuk
tl_files/Grafika/kropa.gif Rozgwiazdy i wężowidła górnej jury Polski mgr Michał Loba
tl_files/Grafika/kropa.gif Rodzina Chironomidae [owady] w eoceńskim bursztynie bałtyckim mgr Katarzyna Szczepaniak
Dydaktyka

Studia I stopnia (wszystkie przedmioty są udostępniane jako ogólnouniwersyteckie)

Paleontologia 1
wykład: 30godz. prof. dr hab. Jerzy Trammer
ćwiczenia: 30 godzin pracownicy i doktoranci Zakładu
Na wykładach przekazywana jest podstawowa wiedza dotycząca bezkręgowców kopalnych. Na ćwiczeniach studenci poznają i uczą się rozpoznawać skamieniałości z najważniejszych grup bezkręgowców.
Paleontologia 2
wykład: 30 godzin prof. dr hab. Michał Ginter / dr hab. Krzysztof Bińka
Wykład obejmuje podstawowe wiadomości dotyczące kopalnych kręgowców i kopalnych roślin.
Paleontologia stosowana
wykład: 30 godzin zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Gintera
Wykład obejmuje podstawowe wiadomości z mikropaleontologii oraz ukazuje praktyczne zastosowania paleontologii w geologii i naukach pokrewnych.

Studia II stopnia (specjalność Paleontologia; wszystkie przedmioty są udostępniane jako WDW)

Rok I

Paleozoologia bezkręgowców (sem. zimowy i sem. letni)
wykład: 90 godzin dr hab. prof. UW Urszula Radwańska
ćwiczenia: 90 godzin prof. dr hab. Michał Ginter / dr hab. prof. UW Urszula Radwańska
Nauka o budowie, sposobie życia i środowisku życia wybranych grup bezkręgowców kopalnych.
Mikropaleontologia (sem. zimowy)
wykład: 30 godzin dr hab. prof. UW Urszula Radwańska
ćwiczenia dla paleontologów: 30 godzin dr Zofia Dubicka
ćwiczenia dla stratygrafów: 30 godzin dr Zofia Dubicka / dr Ewa Durska
Przedmiot dotyczy wybranych kopalnych mikroorganizmów roślinnych i zwierzęcych oraz mikroskamieniałości wchodzących w skład wyżej zorganizowanych organizmów.
Praktikum z mikropaleontologii (sem. letni)
ćwiczenia: 45 godzin dr Zofia Dubicka
Metody preparacji i badania mikroskamieniałości.
Praktikum z paleontologii (sem. zimowy i sem. letni)
ćwiczenia: 90 godzin prof. dr hab. Jerzy Trammer
Praktyczne metody paleontologii i ich zaplecze teoretyczne, dotyczące ustanawiania, oznaczania i rozdzielania gatunków, tworzenia klasyfikacji taksonomicznych wyższego szczebla i badania przebiegu ewolucji na podstawie zapisu kopalnego.
Paleobotanika z elementami botaniki (sem. zimowy i sem. letni)
wykład: 60 godzin dr hab. Krzysztof Bińka
ćwiczenia: 90 godzin dr Ewa Durska
Podstawowe zagadnienia z dziedziny botaniki oraz wiadomości dotyczace ewolucyjnych zmian świata roślinnego – od prekambru po okres współczesny. Szczególny nacisk położony jest na ewolucję makroflory.
Wycieczka z paleontologii (po sem. letnim)
4 dni prof. dr hab. Jerzy Trammer
Terenowe prace paleontologiczne i ich dokumentowanie.

Rok II

Paleozoologia kręgowców (sem. zimowy)
wykład: 30 godzin prof. dr hab. Michał Ginter
ćwiczenia: 30 godzin prof. dr hab. Michał Ginter
Nauka o budowie, ewolucji i sposobie życia kopalnych kręgowców.
Mikropaleobotanika (sem. zimowy)
wykład: 30 godzin dr hab. Krzysztof Bińka
ćwiczenia: 45 godzin dr hab. Krzysztof Bińka
Problematyka związana z mikroszczątkami roślinnymi spotykanymi w stanie kopalnym – ziarnami pyłku i sporami, fitolitami, okrzemkami, kokolitami oraz bruzdnicami.
Ewolucjonizm (sem. zimowy)
wykład: 30 godzin dr Michał Złotnik
seminarium: 30 godzin dr Michał Złotnik
Na wykładzie przedstawione są mechanizmy ewolucji, natomiast seminarium dotyczy przykładów przebiegu ewolucji w wybranych liniach ewolucyjnych.

Seminaria

Proseminarium z paleontologii
„Dinozaury, wymierania, szkielety” sem. ziomowy prof. dr hab. Jerzy Trammer
„Pochodzenie i ewolucja człowieka” sem. letni prof. dr hab. Michał Ginter
Seminarium magisterskie prof. dr hab. Jerzy Trammer

Przedmioty prowadzone wyłącznie jako do wyboru, nieregularnie

Paleontologia ilościowa
wykład: 30 godzin prof. dr hab. Jerzy Trammer
Ewolucja i tryb życia rekinów
wykład: 30 godzin prof. dr hab. Michał Ginter
Pracownie i możliwości badawcze
Pracownia mikropaleontologiczna
tl_files/Grafika/kropa.gif Mechaniczna i chemiczna preparacja mikroskamieniałości węglanowych, fosforanowych i krzemionkowych ze skał luźnych, mało zwięzłych (iły) i węglanów
tl_files/Grafika/kropa.gif Obserwacja mikro i makroskamieniałości w świetle odbitym i przechodzącym (szlify) pod mikroskopem stereoskopowym (Nikon)
tl_files/Grafika/kropa.gif Pomiary okazów pod binokularem z użyciem okularu pomiarowego
tl_files/Grafika/kropa.gif Dokumentacja fotograficzna obserwowanych okazów w formie cyfrowej
Pracownia palinologiczna
tl_files/Grafika/kropa.gif Mechaniczna i chemiczna preparacja mikroskamieniałości organicznych ( pyłku, spor, dinocyst) z wszelkiego typu skał osadowych  
tl_files/Grafika/kropa.gif Przygotowywanie preparatów palinologicznych
tl_files/Grafika/kropa.gif Obserwacja i oznaczanie okazów w świetle przechodzącym (mikroskopy Olympus)
tl_files/Grafika/kropa.gif Pomiary okazów pod mikroskopem
Tematy prac magisterskich
Dr hab. Krzysztof Bińka
Tematy magisterskie - Mikropaleobotanika stosowana
1. Rekonstrukcja  paleośrodowiska w świetle analizy okrzemkowej osadów wybranego plejstoceńskiego zbiornika jeziornego. z dr Elwirą Sienkiewicz z Instytutu Nauk Geologicznych PAN.
2. Stratygrafia osadów kredy w wybranych profilach w świetle analizy kokolitów.
3. Analiza pyłkowa interglacjalnych osadów jeziornych z rejonu Podlasia.
4. Analiza pyłkowa w badaniach kryminalistycznych. Rozpoznawanie cech środowiskowych badanego terenu na podstawie spektrów pyłkowych z gleb.
5. Analiza pyłkowa w badanich melissopalinologicznych. Badanie wybranych prób miodów z obszaru Mazowsza.
Tematy magisterskie - Analiza makroszczątków archeobotanicznych
1. Analiza makroszczątków roślinnych z warstw kulturowych z wybranego stanowiska archeologicznego z rejonu Mazowsza.
Prof. dr hab. Jerzy Trammer
1. Rodzaj Pholadomya G. B. Sowerby, 1823 (Bivalvia) z kredy Nasiłowa i Kazimierza nad Wisłą. z dr hab. prof. UW Urszulą Radwańską
2. Morfometria koralowców denkowych z rodzaju Thamnopora z franu Kowali. z dr Mikołajem Zapalskim
3. Porównanie morfometryczne tych samych gatunków ramienionogów z eiflu i z żywetu Gór Świetokrzyskich. z dr Adamem Halamskim
4. Analiza zmienności trzech gatunków rhynchonellidów paleozoicznych. z dr Adamem Halamskim
Dr hab. prof. UW Urszula Radwańska
1. Mioceńskie rozgwiazdy i wężowidła z odsłonięcia w dolinie rzeki Kamienica Nawojowska w Nowym Sączu.
2. Mszywioł z rodzaju Lunulites Lamarck, 1816 z kredy Mielnika nad Bugiem.
Prof. dr hab. Michał Ginter
Tematy do uzgodnienia z następujących dziedzin:
1. Ryby dewońskie z Gór Świętokrzyskich.
2. Czworonogi z triasu Górnego Śląska.
3. Dinozaury z Mongolii.
Prace są prowadzone przy współudziale paleontologów z PAN i PIG.

Możliwe jest ewentualne obmyślanie innych tematów na życzenie studenta w trakcie jego rozmowy
z potencjalnymi opiekunami.

Tematy prac licencjackich
Dr hab. Krzysztof Bińka
1. Analiza palinologczna w badaniach kryminalistycznych. [zarezerwowany]
2. Roślinność Tatr w późnym glacjale i holocenie w obrazie paleobotanicznym.
3. Wykorzystanie zasobów roślinnych przez człowieka paleolitu, mezolitu i neolitu obszaru Europy Środkowej.
4. Paleozoiczne narodziny roślin nasiennych.
5. Wyjście roślin na ląd i ekspancja pierwszych roślin naczyniowych w świetle badań palinologicznych i makroszczątkowych.
6. Narodziny roślin okrytonasiennych.
Prof. dr hab. Michał Ginter
1. Zróżnicowanie i ewolucja wczesnych człowiekowatych.
2. Ewolucja i tryb życia rekinów
[oraz inne tematy do uzgodnienia z dziedziny paleozoologii kręgowców]
Dr Ewa Durska
1. Początki kolonizacji lądów przez rośliny.
2. Rośliny pranagonasienne i rozwój nasienności.
Dr hab. prof. UW Urszula Radwańska
1. Starunia: historia odkryć tamtejszych nosorożców włochatych.
  Bursztyn bałtycki – zagadka ekologiczna i tafonomiczna.
Prof. dr hab. Jerzy Trammer
1. Historia bioherm.
Dr Michał Złotnik
1. Drapieżnictwo drążące w zapisie kopalnym.

Możliwe jest ewentualne obmyślanie innych tematów na życzenie studenta w trakcie jego rozmowy
z potencjalnymi opiekunami

Wróć Do góry