Badania laboratoryjne    Badania polowe    Analizy kompleksowe
 
      Strona Główna
      

 

  Analizy kompleksowe

   Jednym z głównych zainteresowań geologii inżynierskiej jest poprawne i możliwie dokładne rozpoznanie wzajemnych relacji zachodzących między środowiskiem geologicznym a obiektem inżynierskim. Środowisko geologiczne jest ośrodkiem przyrodniczym stworzonym przez naturę, którego swoistą, wrodzoną cechą jest niejednorodność i często duża zmienność właściwości fizyczno-mechanicznych. Ośrodek gruntowy to także trójwymiarowa przestrzeń, w której zachodzi wiele zjawisk i procesów, również tych, inicjowanych przez działalność człowieka. Są to procesy zmienne w czasie, o różnej intensywności zależne od warunków zewnętrznych. Generuje to szereg problemów związanych z metodyką badawczą oraz interpretacją uzyskiwanych w trakcie badań wyników. We właściwym podejściu do przyrodniczej zmienności podłoża gruntowego pomaga odpowiednie spojrzenie na przedstawiony problem, spojrzenie na zadanie z perspektywy geologa, który rozumie zachodzące zjawiska, zna historię geologiczną i dlatego może prognozować zachowanie się gruntów w czasie. Prognoza zachowania się podłoża gruntowego w efekcie pomaga w sposób trwały, racjonalny i ekonomiczny projektować obiekty inżynierskie. Przedsięwzięcia te nie mogą się obejść bez nowoczesnej i sprawdzonej aparatury badawczej laboratoryjnej i polowej.

   Wykonujemy opracowania w zakresie geologiczno-inżynierskiej oceny stanu środowiska geologicznego i prognozy jego zmian, współzależności między podłożem gruntowym a obiektem inżynierskim w różnych fazach planowania, projektowania i realizacji inwestycji.

   Analiza dotyczyć może:

  • Przygotowanie projektów i wykonawstwa dokumentacji geologiczno-inżynierskich, ekspertyz geotechnicznych

  • zachowania się gruntów naturalnych i sztucznych (np. odpadów poprodukcyjnych) w warunkach statycznych i dynamicznych obciążeń.

  • prognozy właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów na podstawie badań ich struktury, prognozowanie ilościowych zmian środowiska geologicznego w zagadnieniach stateczności zboczy, sufozji, upłynnienia, długotrwałej filtracji, sedymentacji w dolinach rzecznych, składowania odpadów antropogenicznych

  • badania gruntów pod kątem oceny ich właściwości fizycznych, fizykochemicznych i mikrostrukturalnych wraz z analizą zmienności regionalnego rozmieszczenia dla potrzeb planów inwestycyjnych;

  • badania właściwości ekspansywnych bentonitów i iłów jako potencjalnych izolacyjnych barier geologicznych, wpływ związków ropopochodnych na te właściwości;

  • badania osiadania zapadowego lessów na tle ich mikrostruktur i cech litologicznych;

  • badania gruntów słabonośnych dla opracowania inżyniersko-geologicznej oceny stanu środowiska i prognozy jego zmian, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów organicznych.

  •