Aktualne informacje Dziekana dotyczące funkcjonowania Wydziału Geologii związane z wirusem COVID-19

baner poziomy Informacje Dziekana


20 sierpnia 2020 r.

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z zarządzeniem J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-COV-2 (Monitor UW z 2020 r. poz. 236)) - zarządzenie dotyczy funkcjonowania Uniwersytetu po 25 maja; więcej na stronie UW >>>

informujemy, że od dnia 25 maja do odwołania nadal zostają przedłużone na Wydziale Geologii ograniczenia w dostępie do budynku oraz kontynuowana będzie praca "dyżurowa" w Dziekanacie i Sekretariatach poszczególnych jednostek.

 

Dyżury:
 • Dziekanat:
  • Dla pracowników: 8:00-12:00: poniedziałek-piątek
  • Dla studentów: 8:30-12:00: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

 

Od dnia 1 lipca br. na Wydziale Geologii obowiązuje nowa struktura wewnętrznych jednostek.
Zostały także zmienione adresy mailowe do sekretariatów obsługujących katedry i laboratoria.

 

 

 • Sekretariat:
  Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrologii
  Katedry Geologii Złożowej i Gospodarczej
  Laboratorium Geochemiczne i Geomikrobiologiczne (Laboratorium biogeochemii i analizy środowiska)
  Laboratorium Mikroanaliz Geomateriałów (Laboratorium Mikroskopii skaningowej, mikrosondy i dyfrakcji rentgenowskiej)
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; telefon: (+48 22) 55-40-300
  • 8:00-13:00: poniedziałek-czwartek


25 maja 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

w związku z zarządzeniem J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-COV-2 (Monitor UW z 2020 r. poz. 236)) - zarządzenie dotyczy funkcjonowania Uniwersytetu po 25 maja; więcej na stronie UW >>>

informujemy, że od dnia 25 maja do odwołania nadal zostają przedłużone na Wydziale Geologii ograniczenia w dostępie do budynku oraz kontynuowana będzie praca "dyżurowa" w Dziekanacie i Sekretariatach poszczególnych jednostek.

 

Dyżury:


4 maja 2020 r.

 

Wytyczne dotyczące PRACY BADAWCZEJ STUDENTÓW NA WYDZIALE GEOLOGII PO 4 MAJA 2020, DO ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ ZDALNYCH:

 

Zgodnie z zarządzenim nr 81 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, na Wydziale Geologii możliwa jest wyłącznie indywidualna praca studentów prowadzących badania do prac dyplomowych w laboratoriach i pracowniach pod warunkiem:

 

 1. Uzyskania zgody kierownika zakładu w którym realizowana jest praca dyplomowa na prowadzenie badań w pracowni lub laboratorium, zgoda promotora na prowadzenie badań;
 2. Uzyskania zgody opiekuna laboratorium na pracę indywidualną studenta;
 3. Zapewnienia przez opiekuna/ kierownika laboratorium bezpiecznych warunków pracy studenta i opiekuna;
 4. Przestrzegania przez studenta i opiekuna zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia;
 5. Obecności opiekuna w czasie wykonywania przez studenta badań.

 

Kierownicy zakładów zobowiązani są do przekazania dyrektorowi administracyjnemu listy studentów, którzy uzyskali od nich zgodę na indywidualną pracę. Dyrektor umieszcza listę na portierni, wstęp do budynku Wydziału Geologii i do pracowni mają jedynie studenci z listy, po złożeniu podpisu przy wejściu. Każdorazowo przy wyjściu z budynku również musi zostać złożony podpis.
Opiekun studenta jest odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo w czasie przebywania w budynku Wydziału Geologii.

 

Inne badania niż te nad pracami dyplomowymi w laboratorium lub pracowni (np. ze specjalistycznymi programami komputerowymi) ze względów bezpieczeństwa zarówno studentów jak i pracowników nie mogą być wykonywane przez studentów w budynku Wydziału Geologii do czasu pełnego powrotu do pracy lub nowych zarządzeń JM Rektora UW.

 

Dostęp do zasobów biblioteki Wydziału Geologii i dziekanatu Wydziału Geologii indywidualnych studentów możliwy jest jedynie elektronicznie, do czasu odwołania przez JM Rektora pracy zdalnej.  

 

Prof. dr hab. Ewa Krogulec
Dziekan Wydziału Geologii


8 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

w związku z nowymi zarządzeniami J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (zarządzenie nr 69 Rektora UW z 7 kwietnia 2020 r. oraz zarządzenie nr 70 Rektora UW z 7 kwietnia 2020 r.) chciałabym poinformować, że do dnia 15 maja zostają przedłużone na Wydziale Geologii ograniczenia w dostępie do budynku oraz kontynuowana będzie praca "dyżurowa" w Sekcji Finansowej (+Kadry i Zamówienia Publiczne), Administracji budynku, Ośrodku Komputerowym, Muzeum i Dziekanacie.


Kierowników wymienionych sekcji poproszę o zorganizowanie dyżurów na poprzednich zasadach.


Dyrektorów Instytutów i Kierownika Katedry poproszę o stworzenie list pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, którzy będą pracować zdalnie oraz o listy pracowników naukowych, którzy będą pojawiać się w budynku w dniach 14 kwietnia - 15 maja.

 

Bardzo wszystkim dziękuję za dotychczasową współpracę i utrzymanie "epidemicznej" dyscypliny.

 

Życzę wiele zdrowia i spokoju teraz oraz na nadchodzące Święta.

 

Dr hab. Katarzyna Delura
Prodziekan ds. finansowych


6 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią chciałabym poinformować, że zostaje ograniczony dostęp do budynku Wydziału Geologii, do dnia 14 kwietnia z możliwością przedłużenia do maja.
Od dzisiaj, jedynie osoby z listy przesłanej w zeszłym tygodniu będą mogły przebywać w budynku. Budynek będzie otwarty dla pracowników w godzinach 7-19, przed godziną 7 i po 19-tej wejścia i wyjścia nie będą możliwe, z wyjątkiem osób z administracji budynku. W dniach 11-13 kwietnia budynek będzie całkowicie zamknięty.
Ograniczenia te mają na celu uniknięcie sytuacji całkowitego zamknięcia budynku z powodu kwarantanny i jak największego zminimalizowania możliwości zakażenia wśród pracowników.
O możliwości przedłużenia ograniczeń poinformuję Państwa po Świętach.

 

Życzę wiele zdrowia, a jeszcze więcej cierpliwości, siły i pogody ducha.

 

Dr hab. Katarzyna Delura
Prodziekan ds. finansowych


25 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

w związku z dalszymi ograniczeniami w przemieszczaniu się wprowadzonymi przez Rząd RP (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemi), bardzo proszę o dalsze skrócenie swojego przebywanie w budynku Wydziału Geologii, najlepiej tylko do sytuacji niezbędnych.

 

Zgodnie z zaleceniami przedstawionymi mi przez Zespół Rektorski proszę ograniczyć spotkania z innymi pracownikami, z zachowaniem zasady przebywania 1 osoby w pokoju lub laboratorium. Wszelkie zebrania są wykluczone, możliwe jest jedynie ewentualne przekazanie dokumentów z zachowaniem bezpiecznego dystansu.


Ograniczenia obecności pracowników administracji oraz pracowników technicznych pozostają bez zmian (zgodnie z poprzednim listem), do 14 kwietnia.

 

Dyżury ulegają skróceniu:

 • Dziekanat: poniedziałek, środa, piątek, godz. 8-12;
 • Sekcja Finansowa: codziennie, godz. 8-12;
 • Sekcja Gospodarczo-Techniczna: dalsze zmniejszenie ilości osób zgodnie z poleceniami Dyrektora Administracyjnego.

 

Niezbędne sprawy w Sekcji Finansowej proszę załatwiać drogą mailową; skany podpisanych i opisanych faktur (tylko niezbędne zakupy) należy przesłać na adres p. Pełnomocnik Kwestora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W tej trudnej sytuacji, życzę Państwu dużo cierpliwości, spokoju i oczywiście zdrowia, które możemy zachować unikając spotkań i pracując zdalnie.

 

Dr hab. Katarzyna Delura
Prodziekan ds. finansowych


17 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

prosimy o zapoznanie się z dziś wydanym Zarządzeniem nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Zarządzenie zawiera ważne informacje dla kierowników jednostek organizacyjnych UW oraz kierowników jednostek administracji ogólnouczelnianej.

 

Dokument wprowadza pracę zdalną jako zasadę na całym Uniwersytecie. Wyjątkiem od niej są stanowiska, których istotą jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy na UW oraz ciągłość funkcjonowania uczelni i ochrona jej majątku.

Jednostki administracji ogólnouczelnianej pracują całkowicie w trybie zdalnym, z wyłączeniem biur wymienionych w załączniku zarządzenia.

 

Wprowadzone zasady będą obowiązywały do 27 marca 2020 r.

 

Zarządzenie Rektora wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


17 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

Ze względu na ogłoszony od dnia 14 marca do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązują szczególne zasady, m.in. zostały zawieszone zajęcia w żłobkach, przedszkolach i szkołach. W związku z komunikatem dotyczącym zasad funkcjonowania Uczelni od 16 marca 2020 r., proszę o minimalizację i ograniczenie przebywania w budynkach UW, w tym na Wydziale Geologii. Dlatego zachęcam do pracy w sposób zdalny w celu maksymalnego ograniczenia niebezpieczeństw wynikających z kontaktów bezpośrednich. A co za tym idzie proszę o przychodzenie na Wydział tylko w przypadkach absolutnie niezbędnych i przebywanie tam możliwie najkrócej. Jedną z podstawowych zasad prewencji przeciw zarażeniu się Wirusem jest izolacja od innych osób, z tego też powodu proszę o nieprzyprowadzanie dzieci do pracy na Wydziale Geologii, z uwagi na ich bezpieczeństwo, jak również innych osób przebywających na Wydziale.

Prof. dr hab. Ewa Krogulec
Dziekan Wydziału Geologii


16 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z aktualnym komunikatem Rektora o zasadach funkcjonowania Uczelni od dnia 16 marca, proszę Państwa o rozwagę, minimalizację i ograniczenie przebywania w budynkach UW, w tym na Wydziale Geologii.

 

Proszę o respektowanie punktu 8 Komunikatu Rektora Uniwersytetu Warszawskiego - "Wejścia do budynków Uniwersytetu zostają ograniczone do niezbędnego minimum".

 

Proszę także o o śledzenie na bieżąco wszystkich komunikatów i zarządzeń.Prof. dr hab. Ewa Krogulec
Dziekan Wydziału Geologii

 

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie:


16 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

w związku z komunikatem J.M. Rektora UW, chciałabym poinformować, że dalszym zmianom ulegają zasady pracy i obecności na Wydziale Geologii.
Od dzisiaj, przez następne 2 tygodnie, t.j. do 27 marca 2020 r., obowiązują następujące godziny pracy jednostek administracji Wydziału Geologii:

 

 • Sekcja Finansowa: godz. 8-12, obecny 1 pracownik dyżurny;
 • Zamówienia Publiczne: poniedziałek, godz. 8-12;
 • Dziekanat: godz. 8-12, obecny 1 pracownik dyżurny,
 • Ośrodek komputerowy: godz. 9-13, obecny 1 pracownik dyżurny;
 • Biblioteka: nieczynna;
 • Muzeum: nieczynne;
 • Sekcja Gospodarczo-techniczna: tylko pracownicy dyżurni w minimalnym wymiarze.

 

Niezbędne sprawy w Sekcji Finansowej proszę załatwiać drogą mailową; skany podpisanych i opisanych faktur (tylko niezbędne zakupy) należy przesłać na adres p. Pełnomocnik Kwestora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Sposób świadczenia pracy pracowników technicznych i sekretariatów w Instytutach i Katedrze ustalają bezpośredni przełożeni wymienionych pracowników, zgodnie z zaleceniami JM Rektora proszę o maksymalne zminimalizowanie ich obecności w budynku.


Wszystkich pracowników, którzy będą świadczyli pracę zdalną, bardzo proszę o stały kontakt mailowy i telefoniczny oraz śledzenie na stronie UW nowych komunikatów w sprawie dalszego postępowania.

 

Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie wyżej wymienione zalecenia sposobu pracy mogą obowiązywać przez kolejne 2 tygodnie, o czym poinformuję mailowo.

 

Serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkim zdrowia oraz cierpliwości.

 

Dr hab. Katarzyna Delura
Prodziekan ds. finansowych


Please publish modules in offcanvas position.