Aktualne informacje Dziekana dotyczące funkcjonowania Wydziału Geologii związane z wirusem COVID-19

baner poziomy Informacje Dziekana


27 stycznia 2021 r.

 

 

Szanowni Państwo,

przypominamy, że pracownicy w przypadku zachorowania na Covid-19, przebywania na kwarantannie lub kontaktu z osobą chorą mają obowiązek poinformować o tym fakcie bezpośredniego przełożonego, inspektora BHP Wydziału Geologii oraz Dyrektora administracyjnego.

W przypadku podejrzenia zakażenia, przebywania na kwarantannie lub zachorowania studenta należy powiadomić także Prodziekan ds. studenckich.


2 października 2020 r.

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że została opracowna "Procedura przeciwdziałania zakażeniom i zapobieganiu rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego" na podstawie zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy oraz wytycznych Kanclerza UW.
Prosimy o zapoznanie się z nią.

 

Procedura dotyczy m.in.:

Zasad ogólnych

 1. W przestrzeniach wspólnych budynku (korytarze, klatki schodowe, sanitariaty, windy) Wydziału Geologii należy stosować osłonę ust i nosa w postaci maseczek lub przyłbic.
 2. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować dłonie płynem odkażającym na bazie alkoholu, korzystając z dozowników umieszczonych przy wejściu i w sanitariatach na parterze.
 3. Zabronione jest wnoszenie do budynku zbędnych rzeczy, nie związanych z prowadzonym procesem dydaktycznym, naukowym i wykonywaną pracą.
 4. Pracownicy i inne osoby korzystające z pomieszczeń służbowych w budynku zobowiązane są do ich wietrzenia przed przystąpieniem do pracy i w trakcie jej wykonywania oraz do dezynfekowania sprzętu, którego używają (telefonu, klawiatury komputera, długopisu itp.).
 5. Czynności służbowe zaleca się wykonywać w rękawiczkach jednorazowych, które wraz ze zużytymi maseczkami należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane.
 6. Przebywając w budynku należy często myć dłonie wodą z mydłem, zgodnie z instrukcjami znajdującymi się przy umywalkach, a w miarę potrzeby dezynfekować ręce.
 7. Pracownicy podczas pracy, studenci podczas zajęć, podczas oczekiwania na nie, a także podczas przerw powinni zachowywać dystans społeczny wynoszącyco najmniej 1,5-2 m. O ile to możliwe należy ograniczać kontakt bezpośredni i zredukować przemieszczanie się po obiekcie. Niezależnie od zachowywanego dystansu społecznego należy korzystać ze środków ochronnych na usta i nos.
 8. W miejscu pracy i na zajęciach dydaktycznych mogą przebywać osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej. W budynku nie mogą przebywać studenci, doktoranci, kadra akademicka i inni pracownicy, najemcy oraz ich goście, którzy są chorzy, odbywają kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.
 9. Po zakończonych zajęciach dydaktycznych studenci winni niezwłocznie opuścić budynek.
 10. Osobą odpowiedzialną za nadzorowanie, weryfikowanie i egzekwowanie w jednostce wymogów higieniczno–sanitarnych, a w szczególności postanowień niniejszej procedury jest Inspektor BHP Wydziału Geologii.
 11. Należy bezwzględnie stosować się do procedur obowiązujących na terenie budynku i postępować zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Rektora Uniwersytetu Warszawskiego https://www.uw.edu.pl/tag/covid-19/.

 

Zasad bezpieczeństwa związanego z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi

 1. Student zobowiązany jest do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi dotyczącymi zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zamieszczonymi na stronie internetowej Wydziału Geologii UW.
 2. W pomieszczeniach dydaktycznych udostępnione są płyny do dezynfekcji dłoni na bazie alkoholu oraz instrukcje prawidłowego zdejmowania indywidualnych środków ochrony osobistej.
 3. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia, nie mogą przebywać osoby postronne.
 4. Na zajęcia zabrania się przynoszenia studentom rzeczy zbędnych, nie związanych z procesem dydaktycznym. 
 5. W trakcie zajęć każdy student powinien korzystać z własnych przyborów i przedmiotów.
 6. Przed przystąpieniem do zajęć każda osoba musi bezwzględnie zdezynfekować dłonie płynem oraz - jeśli to konieczne - założyć rękawiczki ochronne.
 7. Osoba prowadząca zajęcia odmawia uczestniczenia w nich studentowi, który ma objawy choroby zakaźnej takie jak: kaszel, duszności, gorączkę lub gdy student nie stosuje się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
 8. Studenci i osoby prowadzące zajęcia zobligowani są do stosowania maseczek ochronnych, zasłaniając nimi usta i nos. W przypadku wskazań zdrowotnych bądź innych to uzasadniających można stosować osłonę ust i nosa w postaci przyłbic.
 9. Prace laboratoryjne mogą być wykonywane z wykorzystaniem przyłbicy, w przypadku wskazań technicznych, zdrowotnych bądź innych to uzasadniających.
 10. Podczas zajęć laboratoryjnych należy bezwzględnie i zgodnie z przeznaczeniem używać środków ochrony indywidualnej przed zagrożeniami, wynikającymi ze specyfiki wykonywanych prac (fartuchy, rękawiczki, okulary ochronne, przyłbice).
 11. W przypadkach wyjątkowych osoby przebywające w laboratorium mogą nie korzystać ze środków ochronnych. W takim przypadku stanowiska pracy i miejsca siedzące powinny być zorganizowane w taki sposób, aby zapewnić 1,5-2-metrowy odstęp. 
 12. Na zajęciach laboratoryjnych oraz komputerowych należy pracować w jednorazowych rękawiczkach.
 13. Drzwi do sal oraz wszystkie drzwi do pomieszczeń, po których poruszają się studenci, powinny pozostać otwarte. Jeśli ze względów bezpieczeństwa czy innych nie mogą pozostać otwarte, to należy po każdych zajęciach dezynfekować klamki, uchwyty i inne dotykane powierzchnie.
 14. Przy wchodzeniu i wychodzeniu z sal dydaktycznych należy zachować 1,5-2-metrowe odstępy.
 15. Pomieszczenia dydaktyczne powinny być regularnie wietrzone - przed zajęciami, w czasie przerw, a także pomiędzy zajęciami. Prowadzący zajęcia winni zapewnić wietrzenie pomieszczeń nie rzadziej jak co godzinę.
 16. Po każdych zajęciach student jest zobowiązany zdezynfekować dotykane przez siebie powierzchnie, zwłaszcza elementy wyposażenia takie jak: klawiatury, myszki, pokrętła, statywy, za pomocą udostępnionych środków, a osobą odpowiedzialną za jej poprawne przeprowadzenie jest prowadzący zajęcia lub inna wskazana osoba.
 17. W przypadku stwierdzenia w toku zajęć, że student przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej, należy postępować zgodnie z Procedurą postępowania w przypadku podejrzenia u osoby zakażenia COVID-19.

 

Zasad bezpieczeństwa dotyczących korzystania z bufetu i jego funkcjonowania

 1. Należy utrzymać dyscyplinę wymaganej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce. Zaleca się wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiedniej odległości miedzy gośćmi bufetu.
 2. Klienci zobowiązani są dezynfekować ręce przy wejściu na teren lokalu.
 3. Najemca winien udostępnić dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze sali jadalnej.
 4. Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) powinna wynosić min. 1,5 m.
 5. Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek nie jest wymagane w przypadku gości bufetu w trakcie konsumpcji.
 6. Obsługa bufetu powinna w trakcie kontaktu z klientem nosić maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki.
 7. Wymagana jest każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi gości przy danym stoliku. Po zakończonej dezynfekcji stolik powinien zostać oznaczony napisem „zdezynfekowano”.
 8. Należy dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci.
 9. Wymagane jest stałe wietrzenie pomieszczeń bufetu.
 10. Usługa „na wynos” odbywać się winna poprzez bezkontaktowe wydawanie zamówień.
 11. Prowadzący bufet obwiązany jest do bieżącego śledzenia oraz stosowania się do komunikatów oraz wytycznych publikowanych na rządowej stronie https:/www.gov.pl/web/koronawirus oraz na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego: https:/gis.gov.pl/kategoria/aktualności.

 

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia u osoby zakażenia wirusem SARS-CoV-2

 1. W przypadku stwierdzenia u osoby nasilonych objawów choroby zakaźnej takich jak gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, winna ona być niezwłocznie odsunięta od obowiązków służbowych lub zajęć i odizolowana w przeznaczonym do tego pomieszczeniu albo miejscu zapewniającym minimum 2 m odległości od innych osób, wyposażonym w płyn dezynfekujący i środki ochrony osobistej. Pokój izolacji (P140) znajduje się na parterze budynku przy portierni Wydziału.
 2. O każdym w/wym. podejrzeniu należy niezwłocznie powiadomić swojego przełożonego oraz Dyrektora Administracyjnego i Dziekana Wydziału Geologii.
  W przypadku podejrzenia zakażenia u studenta należy także powiadomić Prodziekana ds. studenckich.
 3. Przełożony osoby winien bezzwłocznie zdecydować o konieczności telefonicznego powiadomienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 4. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy ratownictwa medycznego, powinna udać się ona do miejsca swojego zamieszkania i skorzystać z teleporady medycznej.
 5. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać Państwowe Rratownictwo medyczne i powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
 6. Przełożony lub inny wyznaczony pracownik sporządza listę osób, które przebywały bądź miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie.
 7. Pomieszczenia, w których przebywała i obszar po którym poruszała się osoba, o której mowa wyżej, należy poddać dokładnej dezynfekcji.
 8. W dalszej kolejności należy stosować się do zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 9. W sytuacji, gdy państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem. Aby w takiej sytuacji uzyskać świadczenie z tytułu choroby, należy przekazać decyzję inspektora sanitarnego do wypłacającego świadczenie do pracodawcy. Scan decyzji można złożyć za pośrednictwem maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (więcej informacji na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW).

 

Lista ważnych telefonów

 1. Narodowego Funduszu Zdrowia - 800 190 590 – bezpłatna infolinia czynna całą dobę;
 2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – 22 25 00 115;
 3. Numer alarmowy – 112;
 4. Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, ul. Wolska 37, tel.: 22 33 55 261, 22 33 55 265;
 5. Wojskowy Instytut Medyczny Centralnego Szpitala Klinicznego MON, ul. Szaserów 128, tel.: 665 707 774;
 6. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 137, tel.: 22 50 82 000;
 7. Dziekan Wydziału Geologii, tel.: 22 55 40 605;
 8. Prodziekan ds. studenckich Wydziału Geologii, tel.: 22 55 40 447;
 9. Dyrektor Administracyjny Wydziału Geologii, tel.: 22 55 40 007.

 

 Prawidlowe zakladanie maseczki

 

Skuteczne dezynfekowanie rak

 

Prawidlowe zakladanie i zdejmowanie rekawic

 


20 sierpnia 2020 r.

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z zarządzeniem J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-COV-2 (Monitor UW z 2020 r. poz. 236)) - zarządzenie dotyczy funkcjonowania Uniwersytetu po 25 maja; więcej na stronie UW >>>

informujemy, że od dnia 25 maja do odwołania nadal zostają przedłużone na Wydziale Geologii ograniczenia w dostępie do budynku oraz kontynuowana będzie praca "dyżurowa" w Dziekanacie i Sekretariatach poszczególnych jednostek.

 

Dyżury:
 • Dziekanat:
  • Dla pracowników: 8:00-12:00: poniedziałek-piątek
  • Dla studentów: 8:30-12:00: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

 

Od dnia 1 lipca br. na Wydziale Geologii obowiązuje nowa struktura wewnętrznych jednostek.
Zostały także zmienione adresy mailowe do sekretariatów obsługujących katedry i laboratoria.

 

 

 • Sekretariat:
  Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrologii
  Katedry Geologii Złożowej i Gospodarczej
  Laboratorium Geochemiczne i Geomikrobiologiczne (Laboratorium biogeochemii i analizy środowiska)
  Laboratorium Mikroanaliz Geomateriałów (Laboratorium Mikroskopii skaningowej, mikrosondy i dyfrakcji rentgenowskiej)
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; telefon: (+48 22) 55-40-300
  • 8:00-13:00: poniedziałek-czwartek


25 maja 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

w związku z zarządzeniem J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-COV-2 (Monitor UW z 2020 r. poz. 236)) - zarządzenie dotyczy funkcjonowania Uniwersytetu po 25 maja; więcej na stronie UW >>>

informujemy, że od dnia 25 maja do odwołania nadal zostają przedłużone na Wydziale Geologii ograniczenia w dostępie do budynku oraz kontynuowana będzie praca "dyżurowa" w Dziekanacie i Sekretariatach poszczególnych jednostek.

 

Dyżury:


4 maja 2020 r.

 

Wytyczne dotyczące PRACY BADAWCZEJ STUDENTÓW NA WYDZIALE GEOLOGII PO 4 MAJA 2020, DO ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ ZDALNYCH:

 

Zgodnie z zarządzenim nr 81 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, na Wydziale Geologii możliwa jest wyłącznie indywidualna praca studentów prowadzących badania do prac dyplomowych w laboratoriach i pracowniach pod warunkiem:

 

 1. Uzyskania zgody kierownika zakładu w którym realizowana jest praca dyplomowa na prowadzenie badań w pracowni lub laboratorium, zgoda promotora na prowadzenie badań;
 2. Uzyskania zgody opiekuna laboratorium na pracę indywidualną studenta;
 3. Zapewnienia przez opiekuna/ kierownika laboratorium bezpiecznych warunków pracy studenta i opiekuna;
 4. Przestrzegania przez studenta i opiekuna zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia;
 5. Obecności opiekuna w czasie wykonywania przez studenta badań.

 

Kierownicy zakładów zobowiązani są do przekazania dyrektorowi administracyjnemu listy studentów, którzy uzyskali od nich zgodę na indywidualną pracę. Dyrektor umieszcza listę na portierni, wstęp do budynku Wydziału Geologii i do pracowni mają jedynie studenci z listy, po złożeniu podpisu przy wejściu. Każdorazowo przy wyjściu z budynku również musi zostać złożony podpis.
Opiekun studenta jest odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo w czasie przebywania w budynku Wydziału Geologii.

 

Inne badania niż te nad pracami dyplomowymi w laboratorium lub pracowni (np. ze specjalistycznymi programami komputerowymi) ze względów bezpieczeństwa zarówno studentów jak i pracowników nie mogą być wykonywane przez studentów w budynku Wydziału Geologii do czasu pełnego powrotu do pracy lub nowych zarządzeń JM Rektora UW.

 

Dostęp do zasobów biblioteki Wydziału Geologii i dziekanatu Wydziału Geologii indywidualnych studentów możliwy jest jedynie elektronicznie, do czasu odwołania przez JM Rektora pracy zdalnej.  

 

Prof. dr hab. Ewa Krogulec
Dziekan Wydziału Geologii


8 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

w związku z nowymi zarządzeniami J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (zarządzenie nr 69 Rektora UW z 7 kwietnia 2020 r. oraz zarządzenie nr 70 Rektora UW z 7 kwietnia 2020 r.) chciałabym poinformować, że do dnia 15 maja zostają przedłużone na Wydziale Geologii ograniczenia w dostępie do budynku oraz kontynuowana będzie praca "dyżurowa" w Sekcji Finansowej (+Kadry i Zamówienia Publiczne), Administracji budynku, Ośrodku Komputerowym, Muzeum i Dziekanacie.


Kierowników wymienionych sekcji poproszę o zorganizowanie dyżurów na poprzednich zasadach.


Dyrektorów Instytutów i Kierownika Katedry poproszę o stworzenie list pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, którzy będą pracować zdalnie oraz o listy pracowników naukowych, którzy będą pojawiać się w budynku w dniach 14 kwietnia - 15 maja.

 

Bardzo wszystkim dziękuję za dotychczasową współpracę i utrzymanie "epidemicznej" dyscypliny.

 

Życzę wiele zdrowia i spokoju teraz oraz na nadchodzące Święta.

 

Dr hab. Katarzyna Delura
Prodziekan ds. finansowych


6 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią chciałabym poinformować, że zostaje ograniczony dostęp do budynku Wydziału Geologii, do dnia 14 kwietnia z możliwością przedłużenia do maja.
Od dzisiaj, jedynie osoby z listy przesłanej w zeszłym tygodniu będą mogły przebywać w budynku. Budynek będzie otwarty dla pracowników w godzinach 7-19, przed godziną 7 i po 19-tej wejścia i wyjścia nie będą możliwe, z wyjątkiem osób z administracji budynku. W dniach 11-13 kwietnia budynek będzie całkowicie zamknięty.
Ograniczenia te mają na celu uniknięcie sytuacji całkowitego zamknięcia budynku z powodu kwarantanny i jak największego zminimalizowania możliwości zakażenia wśród pracowników.
O możliwości przedłużenia ograniczeń poinformuję Państwa po Świętach.

 

Życzę wiele zdrowia, a jeszcze więcej cierpliwości, siły i pogody ducha.

 

Dr hab. Katarzyna Delura
Prodziekan ds. finansowych


25 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

w związku z dalszymi ograniczeniami w przemieszczaniu się wprowadzonymi przez Rząd RP (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemi), bardzo proszę o dalsze skrócenie swojego przebywanie w budynku Wydziału Geologii, najlepiej tylko do sytuacji niezbędnych.

 

Zgodnie z zaleceniami przedstawionymi mi przez Zespół Rektorski proszę ograniczyć spotkania z innymi pracownikami, z zachowaniem zasady przebywania 1 osoby w pokoju lub laboratorium. Wszelkie zebrania są wykluczone, możliwe jest jedynie ewentualne przekazanie dokumentów z zachowaniem bezpiecznego dystansu.


Ograniczenia obecności pracowników administracji oraz pracowników technicznych pozostają bez zmian (zgodnie z poprzednim listem), do 14 kwietnia.

 

Dyżury ulegają skróceniu:

 • Dziekanat: poniedziałek, środa, piątek, godz. 8-12;
 • Sekcja Finansowa: codziennie, godz. 8-12;
 • Sekcja Gospodarczo-Techniczna: dalsze zmniejszenie ilości osób zgodnie z poleceniami Dyrektora Administracyjnego.

 

Niezbędne sprawy w Sekcji Finansowej proszę załatwiać drogą mailową; skany podpisanych i opisanych faktur (tylko niezbędne zakupy) należy przesłać na adres p. Pełnomocnik Kwestora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W tej trudnej sytuacji, życzę Państwu dużo cierpliwości, spokoju i oczywiście zdrowia, które możemy zachować unikając spotkań i pracując zdalnie.

 

Dr hab. Katarzyna Delura
Prodziekan ds. finansowych


17 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

prosimy o zapoznanie się z dziś wydanym Zarządzeniem nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Zarządzenie zawiera ważne informacje dla kierowników jednostek organizacyjnych UW oraz kierowników jednostek administracji ogólnouczelnianej.

 

Dokument wprowadza pracę zdalną jako zasadę na całym Uniwersytecie. Wyjątkiem od niej są stanowiska, których istotą jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy na UW oraz ciągłość funkcjonowania uczelni i ochrona jej majątku.

Jednostki administracji ogólnouczelnianej pracują całkowicie w trybie zdalnym, z wyłączeniem biur wymienionych w załączniku zarządzenia.

 

Wprowadzone zasady będą obowiązywały do 27 marca 2020 r.

 

Zarządzenie Rektora wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


17 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

Ze względu na ogłoszony od dnia 14 marca do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązują szczególne zasady, m.in. zostały zawieszone zajęcia w żłobkach, przedszkolach i szkołach. W związku z komunikatem dotyczącym zasad funkcjonowania Uczelni od 16 marca 2020 r., proszę o minimalizację i ograniczenie przebywania w budynkach UW, w tym na Wydziale Geologii. Dlatego zachęcam do pracy w sposób zdalny w celu maksymalnego ograniczenia niebezpieczeństw wynikających z kontaktów bezpośrednich. A co za tym idzie proszę o przychodzenie na Wydział tylko w przypadkach absolutnie niezbędnych i przebywanie tam możliwie najkrócej. Jedną z podstawowych zasad prewencji przeciw zarażeniu się Wirusem jest izolacja od innych osób, z tego też powodu proszę o nieprzyprowadzanie dzieci do pracy na Wydziale Geologii, z uwagi na ich bezpieczeństwo, jak również innych osób przebywających na Wydziale.

Prof. dr hab. Ewa Krogulec
Dziekan Wydziału Geologii


16 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z aktualnym komunikatem Rektora o zasadach funkcjonowania Uczelni od dnia 16 marca, proszę Państwa o rozwagę, minimalizację i ograniczenie przebywania w budynkach UW, w tym na Wydziale Geologii.

 

Proszę o respektowanie punktu 8 Komunikatu Rektora Uniwersytetu Warszawskiego - "Wejścia do budynków Uniwersytetu zostają ograniczone do niezbędnego minimum".

 

Proszę także o o śledzenie na bieżąco wszystkich komunikatów i zarządzeń.Prof. dr hab. Ewa Krogulec
Dziekan Wydziału Geologii

 

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie:


16 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

w związku z komunikatem J.M. Rektora UW, chciałabym poinformować, że dalszym zmianom ulegają zasady pracy i obecności na Wydziale Geologii.
Od dzisiaj, przez następne 2 tygodnie, t.j. do 27 marca 2020 r., obowiązują następujące godziny pracy jednostek administracji Wydziału Geologii:

 

 • Sekcja Finansowa: godz. 8-12, obecny 1 pracownik dyżurny;
 • Zamówienia Publiczne: poniedziałek, godz. 8-12;
 • Dziekanat: godz. 8-12, obecny 1 pracownik dyżurny,
 • Ośrodek komputerowy: godz. 9-13, obecny 1 pracownik dyżurny;
 • Biblioteka: nieczynna;
 • Muzeum: nieczynne;
 • Sekcja Gospodarczo-techniczna: tylko pracownicy dyżurni w minimalnym wymiarze.

 

Niezbędne sprawy w Sekcji Finansowej proszę załatwiać drogą mailową; skany podpisanych i opisanych faktur (tylko niezbędne zakupy) należy przesłać na adres p. Pełnomocnik Kwestora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Sposób świadczenia pracy pracowników technicznych i sekretariatów w Instytutach i Katedrze ustalają bezpośredni przełożeni wymienionych pracowników, zgodnie z zaleceniami JM Rektora proszę o maksymalne zminimalizowanie ich obecności w budynku.


Wszystkich pracowników, którzy będą świadczyli pracę zdalną, bardzo proszę o stały kontakt mailowy i telefoniczny oraz śledzenie na stronie UW nowych komunikatów w sprawie dalszego postępowania.

 

Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie wyżej wymienione zalecenia sposobu pracy mogą obowiązywać przez kolejne 2 tygodnie, o czym poinformuję mailowo.

 

Serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkim zdrowia oraz cierpliwości.

 

Dr hab. Katarzyna Delura
Prodziekan ds. finansowych


Please publish modules in offcanvas position.