Ważne informacje dla studentów

baner DYDAKTYKA


10 maja 2021 r.

 Szanowni Państwo,

 

poniżej zamieszczam harmonogram sesji letniej roku akademickiego 2020/2021 dla studiów I-go oraz II-go stopnia.

 

 

Serdecznie pozdrawiam

Dr hab. Ewa Durska, Prodziekan ds. studenckich


11 lutego 2021 r.

 Szanowni Państwo,

 

poniżej zamieszczam harmonogram poprawkowej sesji zimowej roku akademickiego 2020/2021 dla studiów I-go oraz II-go stopnia.

 

Harmonogram poprawkowej sesji zimowej rok akademicki 2020/2021

 

Serdecznie pozdrawiam

Dr hab. Ewa Durska, Prodziekan ds. studenckich


12 stycznia 2021 r.

 Szanowni Państwo,

 

poniżej zamieszczam harmonogram sesji zimowej roku akademickiego 2020/2021 dla studiów I-go oraz II-go stopnia.

 

Harmonogram sesji zimowej rok akademicki 2020/2021

 

Serdecznie pozdrawiam

Dr hab. Ewa Durska, Prodziekan ds. studenckich


25 października 2020 r.

 Szanowni Państwo,

 

poniżej zamieszczam zaktualizowaną listę przedmiotów praktycznych. Dodanych zostało do niej 7 przedmiotów prowadzonych w pracowniach komputerowych.

 

 

Serdecznie pozdrawiam

Dr hab. Ewa Durska, Prodziekan ds. studenckich


20 października 2020 r.

 Szanowni Państwo,

 

poniżej zamieszczam listę przedmiotów praktycznych w rozumieniu zarządzenia Rektora UW nr 233 (ćwiczenia, praktika). Jeżeli pozwolą na to warunki epidemiologiczne, przedmioty te będą prowadzone częściowo w trybie stacjonarnym.

O terminach realizacji zajęć uczestnicy zostaną powiadomieni przez prowadzących. Proszę Państwa o cierpliwość w tej trudnej sytuacji.

 

 

Serdecznie pozdrawiam

Dr hab. Ewa Durska, Prodziekan ds. studenckich


18 października 2020 r.

 Szanowni Państwo,

 

w związku z pogarszającą się gwałtownie sytuacją epidemiologiczną i wejściem Warszawy do "strefy czerwonej" od 19.10.2020 do odwołania zajęcia na Wydziale Geologii będą prowadzone w trybie zdalnym.

Wykaz zajęć praktycznych (zgodnie z § 17a pkt 2 zarządzenia nr 233 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Monitor UW z 2020 r. poz. 426) zostanie ogłoszony do dnia 20.10.2020 r.

O szczegółach i możliwości ich realizacji uczestnicy zajęć zostaną powiadomieni w najbliższym możliwym terminie.

 

Proszę Państwa o cierpliwość i zrozumienie w tej kryzysowej i nieprzewidywalnej sytuacji.

 

Z poważaniem

Dr hab. Ewa Durska, Prodziekan ds. studenckich


13 października 2020 r.

 Szanowni Państwo,

 

informuję, że w związku z pogarszającą się sytuacją związaną z epidemią COVID-19 zapadła decyzja o prowadzeniu zajęć na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Geologii, w możliwie maksymalnym zakresie zdalnie.

 • Wszystkie wykłady odbywać się będą zdalnie.
 • Pozostałe zajęcia - zdalnie, w trybie mieszanym lub stacjonarnie (jeśli to konieczne).

Szczegółowe informacje przekazywane będą przez prowadzących poszczególne zajęcia.

 

Zajęcia zdalne prowadzone będą na platformie Google Meet.

 

Z poważaniem

Dr hab. Ewa Durska, Prodziekan ds. studenckich


30 września 2020 r.

 Szanowni Państwo,

 

informuję, że od dnia 1 października 2020 r. na studiach I-go i II-go stopnia na obu kierunkach studiów obowiązują następujące uchwały Rady Dydaktycznej:

 

 

Z poważaniem

Prof. dr hab. Anna Wysocka, Prodziekan ds. studenckich


17 września 2020 r.

 Szanowni Państwo,

 

jak zapewne wiecie, w dniu 7 września br. ukazało się zarządzenie Rektora UW w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 (Monitor UW z 2020 r. poz. 385) - https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5589/M.2020.385.Zarz.206.pdf   

 

Jednocześnie upubliczniony został list Rektora do KJD (https://www.uw.edu.pl/list-rektora-uw-do-kierownikow-jednostek-dydaktycznych/) oraz wytyczne Kanclerza dotyczące studiowania i pracy stacjonarnej. Dokumenty te, w znacznej mierze są niejednoznaczne a miejscami nawet sprzeczne. Decyzję o trybie prowadzenia zajęć pozostawiają poszczególnym Wydziałom, z zastrzeżeniem, że mamy kształcić zgodnie z planem zajęć opublikowanym w maju br.

 

W związku z tym, podjęłyśmy następujące decyzje:

 1. Zajęcia na Wydziale Geologii UW w semestrze zimowym 2020/2021, co do zasady odbywają się w trybie bezpośrednim z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych zgodnych z obowiązującymi przepisami, zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Studenci i pracownicy przebywający w gmachu Wydziału mają obowiązek zasłaniania ust i nosa, zarówno na korytarzach jak i w salach zajęciowych. Prowadzący nie musi używać maseczki lub przyłbicy w czasie zajęć pod warunkiem utrzymania odległości co najmniej 1,5-2 m od słuchaczy.
 3. Pomiędzy zajęciami sale są dezynfekowane i wietrzone.
 4. W przypadku objęcia Wydziału kwarantanną, w czasie jej trwania zajęcia odbywają się zdalnie, w godzinach przewidzianych w planie.
 5. Na Wydziale Geologii, zajęcia dla studiów I-go stopnia z zasady odbywają się w trybie bezpośrednim:
  1. dla pierwszego roku studiów I-go stopnia wszystkie wykłady, ćwiczenia, laboratoria i praktika odbywają się w trybie bezpośrednim;
  2. dla drugiego, trzeciego i czwartego roku studiów I-go stopnia wszystkie ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria i praktika odbywają się w trybie bezpośrednim;
  3. dla drugiego, trzeciego i czwartego roku studiów I-go stopnia rekomendowane jest prowadzenie wykładów w trybie bezpośrednim, natomiast jeśli prowadzący wykład decyduje się na poprowadzenie go w trybie zdalnym, ma obowiązek poinformować o tym studentów i prodziekana ds. studenckich, najpóźniej w pierwszym tygodniu zajęć.
 6. Na Wydziale Geologii, zajęcia dla studiów II-go stopnia z zasady odbywają się w trybie bezpośrednim lub w trybie mieszanym (blended-learning czyli połączenie e-learningu z tradycyjna formą kształcenia):
  1. wszystkie zajęcia, niezależnie od ich formy, odbywają się zgodnie z planem;

  2. rekomendowane jest prowadzenie wykładów, seminariów, konwersatoriów i tutoriali dla studiów II-go stopnia w trybie bezpośrednim. Jeśli prowadzący wykład, seminarium, konwersatorium lub tutorial decyduje się na poprowadzenie zajęć w trybie zdalnym, ma obowiązek poinformować o tym studentów i prodziekana ds. studenckich, najpóźniej w pierwszym tygodniu zajęć;

  3. ćwiczenia, praktika i laboratoria mogą odbywać się w trybie bezpośrednim lub trybie mieszanym. Prowadzący na pierwszych zajęciach ustala ze studentami ich formę (wszystkie grupy danego przedmiotu muszą być prowadzone w tej samej formie). W przypadku zajęć w trybie mieszanym, prowadzący na pierwszych zajęciach informuje studentów o szczegółowym harmonogramie spotkań bezpośrednich i spotkań zdalnych. Powyższą informację przesyła do prodziekana ds. studenckich najpóźniej w pierwszym tygodniu zajęć.

 7. Prowadzenie zajęć w formie zdalnej lub mieszanej powinno uwzględniać ogólne rekomendacje ZIP (plik w załączeniu) oraz rekomendacje zespołu nauk ścisłych i przyrodniczych (plik w załączeniu).
 8. W przypadku zajęć zdalnych oraz mieszanych, prowadzący ma obowiązek prowadzić je z użyciem narzędzi dostępnych na platformie G Suite Google (w tym meet, formularze, classroom, dysk współdzielony, etc.).

 

Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do powyższych zasad.

   

Z poważaniem

Prof. dr hab. Anna Wysocka, Prodziekan ds. studenckich

Dr hab. Ewa Durska, Prodziekan elekt ds. studenckich

 


10 czerwca 2020 r.

 Szanowni Państwo,

 

informuję, że ukazało się Zarządzenie nr 120 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym (Monitor UW z 2020 r. poz. 255).
W związku z tym, od 10 czerwca zmianie ulega procedura składania pracy dyplomowej i zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na Wydziale Geologii. Wszystkie czynności dokonywane są zdalnie. W związku z tym proszę o zapoznanie się z zasadami przeprowadzania obron on-line oraz zasadami składania pracy w APD. Proszę również o stosowanie nowego wzoru stron tytułowych.


 

Prof. dr hab. Anna Wysocka
Prodziekan ds. studenckich


22 maja 2020 r.

 Organizacja zajęć na Wydziale Geologii UW od 25 maja 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

ukazało się Zarządzenie Rektora UW (Monitor UW z 2020 r., poz. 236 - Zarządzenie nr 105). W związku z tym, informuję, że zajęcia na Wydziale Geologii będą kontynuowane w trybie zdalnym do 5 czerwca. W tym czasie odbędą się również zdalne zaliczenia zajęć. Formę zaliczenia i dokładny termin przekażą Państwu prowadzący poszczególne zajęcia.

 

Jedynie zajęcia wymagające uzupełnienia praktycznego odbędą się w trybie normalnym, w budynku Wydziału Geologii - w dniach 8-12 czerwca, w pojedynczych przypadkach również 15-18 czerwca. Również zaliczenia mające charakter praktyczny będą odbywały się na Wydziale. Podczas tych zajęć i zaliczeń zapewniony zostanie reżim sanitarny i środki ochrony osobistej.

 

Dotyczy to następujących zajęć:

 • GEP studia I-go stopnia (pierwszy i drugi rok): geologia dynamiczna, chemia (dopiero w październiku), mineralogia;
 • GES studia I-go stopnia (pierwszy i drugi rok): geologia dynamiczna, gruntoznawstwo, geomorfologia;
 • GEP + GES studia I-go stopnia trzeci rok (pierwszy i drugi rok): petrologia; w Państwa przypadku w sesji realizowane będą również zajęcia on-line z części teoretycznej kursów terenowych, które zostały przeniesione w skróconej formie na wrzesień);
 • GEP studia II stopnia (dla specjalizacji GMPiGZ): Zaawansowane metody badań skał, Petrologia II skały osadowe, Krystalochemia z rentgenografią;
 • GES studia II stopnia: Praktikum z podstaw geomechaniki; Metody geofizyczne w tektonice (dla specjalności Tektonika); Mechanika ośrodków skalnych, gruntoznawstwo regionalne, Praktikum z geologii inżynierskiej (dla specjalności Geologia inżynierska); Zaawansowane metody badań skał, bazy danych, Petrologia II skały osadowe (dla specjalności gospodarka surowcami mineralnymi); gleboznawstwo (dla specjalności geologia środowiskowa).

 

Aby ułatwić Państwu zorientowanie się w rozkładzie zajęć na stronie Wydziału w zakładce Aktualności studenckie umieszczone zostały infografiki zajęć dla poszczególnych kierunków na okres do końca sesji:

 

Szczegóły organizacyjne, dokładne dni i godziny odbywania zajęć przekażą Państwu mailowo prowadzący zajęcia.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rektora wszystkie egzaminy będą odbywały się w formie zdalnej. Daty egzaminów znajdziecie Państwo również na grafikach z zajęciami. Dodatkowo w zakładce Aktualności studenckie umieszczony jest harmonogram sesji egzaminacyjnej on-line. Szczegóły dotyczące formy i dokładnych godzin w których przeprowadzone zostaną egzaminy, przekażą Państwu przeprowadzający egzaminy.

Informuję, że obrony prac dyplomowych aktualnie również odbywają się zdalnie.

 

Informuję również, że 3-tygodniowe kursy terenowe w ECEG (Kurs geologii ogólnej oraz Kartowanie) odbędą się zgodnie z planem, przy zaostrzonym reżimie sanitarnym. Szczegółowe informacje prześlą Państwu kierownicy kursów, najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu. Zaktualizowany harmonogram kursów znajduje się również w zakładce Aktualności studenckie.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcam do kontaktu ze mną, drogą mailową lub telefoniczną.

 

Pozdrawiam serdecznie

 

Prof. dr hab. Anna Wysocka
Prodziekan ds. studenckich


15 maja 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że Samorząd Studentów naszego Wydziału przeprowadził wśród studentów ankietę dotyczącą aktualnie prowadzonych zajęć zdalnych (w załączeniu). Myślę, że warto się z nią zapoznać. Przed nami jeszcze trzy tygodnie zajęć więc wiele elementów zajęć zdalnych można jeszcze poprawić!

 

Samorząd zadał również w ankiecie pytania otwarte:

 1. Jaki przedmiot i w jaki sposób jest Twoim zdaniem najlepiej prowadzony?
 2. Czy jest przedmiot do którego masz uwagi? Jeśli tak, to jakie?
 3. Czy masz sugestie mogące poprawić jakość nauki online na naszym Wydziale?

 

Ponieważ Samorząd udostępnił mi odpowiedzi na powyższe pytania, informuję, że zestawienia odpowiedzi na pytania 1 i 2 dedykowane konkretnym przedmiotom, prześlę koordynatorom przedmiotów, do których odnoszą się odpowiedzi.

 

Przeanalizowałam również odpowiedzi na trzecie pytanie. Tu dużo emocji budzą przede wszystkim wykłady. Najważniejszą sugestią studentów jest to, że prezentacja w formie pdf powinna być jedynie uzupełnieniem wykładu. Wysłanie jedynie prezentacji, nawet jeśli zawiera komentarze, w opinii studentów nie zastępuje wykładu on-line. Wiele osób wskazuje łączoną formę: wykład + pdf (ew. + lista najważniejszych zagadnień do samodzielnej nauki) jako optymalną.

 

W drugiej kolejności, studenci wskazują na problem z ćwiczeniami i proporcjonalnością wymagań. Zwracają uwagę, że z części zajęć mają bardzo dużo materiału do opracowania a z części robią bardzo mało. Problemem tutaj jest również czas przeznaczony na odesłanie opracowań/załączników. Zwłaszcza, że nie wszyscy prowadzący spotykają się ze studentami regularnie, również wielu prowadzących nieregularnie wysyła materiały. Ponadto, studenci wskazują na problemy komunikacyjne, zbyt małą dostępność konsultacji on-line, przesyłanie zadań mailem, nie korzystanie ze współdzielonych dysków. Jako elementy utrudniające naukę, wskazali również zbyt dużą liczbę komunikatorów i platform e-learningowych. Zwrócili uwagę na jakość połączeń, zarówno po stronie własnej jak i prowadzących.

 

W tym miejscu, chciałam podziękować Samorządowi za przeprowadzenie ankiety.

Państwa, w miarę możliwości, chciałam prosić o dalsze doskonalenie zajęć. Szerszą analizę plusów i minusów zajęć zdalnych przeprowadzimy po ich zakończeniu.

 

Pozdrawiam serdecznie

 

Prof. dr hab. Anna Wysocka
Prodziekan ds. studenckich


15 kwietnia 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

wiem, że macie do mnie wiele pytań. Niestety wciąż jest tak dużo niewiadomych, że trudno o dokładną informację. Przygotowałam jednak dla Państwa najważniejsze informacje na dzień dzisiejszy. Tak abyście Państwo wiedzieli co Was czeka w najbliższych dniach i tygodniach. Proszę tylko pamiętać, że sytuacja jest dynamiczna i możliwe są zmiany.

 1. Odbywają się zajęcia zdalne. Przypominam, że obowiązuje na nich „obecność”, aktywność i terminowe oddawanie operatów/esejów/sprawozdań. Pracujemy tak aby nie zmieniać terminów końca semestru i sesji egzaminacyjnej. Oznacza to, że jeśli nie wrócimy na zajęcia 15 maja – to większość zaliczeń odbędzie się w formie zdalnej. Część zajęć laboratoryjnych i praktików będzie wymagała uzupełnienia po powrocie – o ich terminach będziemy informować Państwa po 15 maja – jak już będziemy wiedzieli czy jest możliwy powrót na Wydział.

 2. Po 15 maja, poinformuję Państwa o sposobie zaliczeń. Ze względu na wyjątkową sytuację, prowadzący zajęcia będą mogli wprowadzić inne formy zaliczeń niż te opisane w sylabusach. Będą zobowiązani poinformować Państwa o tym, nie później niż na 10 dni przed planowanym terminem zaliczenia.

 3. Po 15 maja, udostępnię Państwu szczegółowy harmonogram sesji egzaminacyjnej wraz z informacją o formie egzaminów oraz jeśli będzie taka potrzeba, terminy odrabiania zajęć laboratoryjnych i praktików.

 4. Ze względu na sytuację, wszystkie kursy terenowe zaplanowane na maj i czerwiec zostają przełożone na przyszły rok, z wyjątkiem kursów dla III roku studiów pierwszego stopnia. W tym przypadku kursy zostają podzielone na część teoretyczną (w Warszawie) i część terenową (kurs w Chełmie – w całości odbywa się w Warszawie). Decyzja co do kursów odbywających się w lipcu i sierpniu - zapadnie po 15 maja. W przypadku zajęć terenowych wdw – jeśli jakieś zajęcia na które byliście Państwo zapisani są odwołane, to możecie jechać na nie za rok lub w przypadku studentów kończących studia (6 semestr GES i GEP oraz 3 lub 4 semestr studiów II stopnia GES i GEP) – istnieje możliwość dopisania się do kursu odbywające się we wrześniu (w harmonogramie – zaznaczone na zielono). Szczegółowy grafik kursów terenowych – został umieszczony w zakładce Kursy terenowe oraz Aktualności studenckie na stronie Wydziału Geologii.

 5. WAŻNE DLA STUDENTÓW GES - 6 semestru studiów pierwszego stopnia i 1 semestru studiów drugiego stopnia. Ponieważ mamy aktualnie czas podejmowania decyzji co do prac dyplomowych, przygotowane zostało zestawienie proponowanych tematów prac inżynierskich i magisterskich oraz zasady „zdalnego” wyboru prac. Do końca bieżącego tygodnia, znajdą się one na stronie Wydziału Geologii w zakładce Aktualności studenckie.

 6. WAŻNE DLA STUDENTÓW GEP – 6 semestru studiów. Proszę Państwa bardzo o terminowe zaliczenia i jak najlepsze przygotowanie do sesji czerwcowej. W Państwa przypadku najprawdopodobniej we wrześniu skumuluje się wiele rzeczy a nie chciałabym abyście mieli Państwo np. problem z dostaniem się na studia II-go stopnia. O wszystkim będę Was na bieżąco informować.

 7. Jeśli ktoś z Państwa ma gotową do obrony pracę dyplomową, informuję, że do momentu wznowienia zajęć, możliwe jest przeprowadzenie egzaminu dyplomowego on-line. Szczegółowe zasady przeprowadzenia takiego egzaminu znajdują się na stronie Wydziału Geologii w zakładce Aktualności studenckie.

 

 

W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji telefonicznie, mailowo lub na komunikatorach internetowych.

 

Prof. dr hab. Anna Wysocka
Prodziekan ds. studenckich


7 kwietnia 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że przed chwilą ukazały się dwa zarządzenia Rektora UW dotyczące

dalszego przedłużenia pracy zdalnej i zajęć on-line (Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Warszawskiegozdnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego oraz niektórych innych zarządzeńzwiązanych z COVID-19)
oraz opłat za akademiki (Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu Warszawskiegoz dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie obniżenia opłat za zakwaterowanie w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego sprawie obniżenia opłat za zakwaterowanie w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego).

 

 • Termin pracy zdalnej oraz zajęć on-line wydłużony jest do 15 maja 2020 r.
 • Odwołanie podróży wydłużone jest do 30 czerwca 2020 r.
 • Opłaty za akademiki za kwiecień i maj, zostają obniżone o 50%.
 • Odwołanie konferencji, sympozjów, wykładów otwartych i imprez na terenie UW wydłużone jest do 31 sierpnia 2020 r.

 
Z poważaniem

 

Prof. dr hab. Anna Wysocka
Prodziekan ds. studenckich


26 marca 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

pierwszy tydzień obowiązkowych zajęć za nami. Czas na pierwsze impresje.

 


Dziękuję wszystkim, kadrze i studentom za zaangażowanie. W większości przypadków zajęcia odbywają się bez większych przeszkód, powoli pokonywane są bariery technologiczne. Pomimo tego, wiele osób tęskni do osobistego prowadzenia zajęć czy też uczestniczenia w nich. Miejmy nadzieję, że niedługo wrócimy do rzeczywistości. Zwłaszcza, że geologia to przede wszystkim wspólne ćwiczenia i laboratoria oraz wyjazdy terenowe.

 


Co może martwić? To, że nie zawsze wszyscy studenci uczestniczą w zajęciach. Tu chciałam przypomnieć, że w przypadku ćwiczeń, laboratoriów i praktików obecność jest obowiązkowa. Oczywiście w tym przypadku, jest to obecność wirtualna ale nadal obowiązuje limit 3 nieobecności w semestrze. Obowiązuje również wykonywanie zadań. Ich jakość i terminowość będą podstawą oceniania na koniec semestru.

 


Co daje satysfakcję? To, że większość prowadzących zgłasza duże zaangażowanie studentów w zajęcia. Również to, że udało się uruchomić egzaminy dyplomowe w trybie on-line. Dzisiaj odbyły się trzy egzaminy magisterskie, jutro planowane są dwa a kolejne w przyszłym tygodniu.

 


Co jest niewiadome? Przede wszystkim nie wiemy jak długo potrwa zawieszenie normalnych zajęć.

Czy będzie przedłużenie semestru i skrócenie wakacji? A co z tym związane, nie wiemy czy odbędą się planowane kursy terenowe. Tu niepewność jest tak duża a rozwój wypadków bardzo szybki, że trudno o konkretną informację. Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. Jak tylko pojawią się zarządzenia MNiSW czy Rektora będę informowała Państwa o ich skutkach dla toku dydaktycznego na naszym Wydziale.

 
Pozdrawiam serdecznie

 

Prof. dr hab. Anna Wysocka
Prodziekan ds. studenckich


20 marca 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, że od 23 marca wszystkie zajęcia na Wydziale Geologii prowadzone są on-line. Aż do odwołania.


W załączeniu, tabela ze spisem form zajęć i sposobów komunikacji (na dzień 20 marca) z prowadzącymi.

 

 
Prof. dr hab. Anna Wysocka
Prodziekan ds. studenckich


Please publish modules in offcanvas position.