Zasady kwalifikacji na studia II stopnia

W roku akademickim 2020/2021 Wydział Geologii prowadzi rekrutację na następujących kierunkach:

 

Studia drugiego stopnia

 1. Kierunek geologia poszukiwawcza
 2. Kierunek geologia stosowana

 

 

 Zgodnie z zasadami rekrutacji na studia II-go stopnia na kierunku geologia stosowana (studia od semestru letniego 2020/2021)

 (https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2020L/programme/S2-GES-L/?from=field:P_GES) każdy kandydat zobowiązany jest wyliczyć punkty  rekrutacyjne wg. wskazanego wzoru. Osoby zainteresowane mogą pobrać przykładową tabelę  (w formacie excel) do wykonania  obliczeń punktów rekrutacyjnych.

(TABELA - plik exel) >>> 


 Każdy kandydat powinien zamieścić na swoim koncie w systemie IRK skan tabeli z wyliczonymi samodzielnie punktami rekrutacyjnymi  (podpisanej przez kandydata) oraz wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć. Może to być np. Suplement do  dyplomu (nie wymaga potwierdzenia) lub Karta przebiegu studiów wygenerowana z systemu informatycznego danej uczelni  (ta wymaga potwierdzenia przez jednostkę w której kandydat studiował).

 

 

 

Kierunek GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA

Studia II stopnia (magisterskie) pt.: GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA (od roku akademickiego 2019/2020)


Kierunek geologia poszukiwawcza, studia stacjonarne, drugiego stopnia, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku.

 

Studia II stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza są skierowane do absolwentów studiów I stopnia zainteresowanych pogłębieniem wiedzy, rozwijaniem i zdobywaniem nowych umiejętności. Program studiów ma interdyscyplinarny a zarazem specjalistyczny charakter, łącząc zagadnienia związane z szeroko rozumianymi naukami o Ziemi z możliwością ich praktycznej aplikacji. Program studiów umożliwia zdobywanie wiedzy teoretycznej (wykłady, ćwiczenia), w przeważającej mierze opiera się jednak na przedmiotach realizowanych w formie praktycznej (praktika, zajęcia laboratoryjne, zajęcia projektowe, kursy terenowe). Stawiając na kreatywność i samodzielność studenta. Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, część zajęć laboratoryjnych i terenowych prowadzona jest również w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

Program jest w znacznym stopniu zindywidualizowany, wykorzystujący metodę tutoringu akademickiego. Zindywidualizowany proces kształcenia opiera się na zacieśnieniu współpracy pomiędzy studentem a wykładowcą na zasadzie mistrz-uczeń.

Po pierwszym semestrze studiów, w zależności od zainteresowań, studenci wybierają jedną z trzech specjalizacji: Stratygrafia, sedymentologia i paleontologia, Geologia klimatyczna oraz Geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złożowa. Program studiów obejmuje również obowiązkowe praktyki zawodowe lub praktyki badawcze.

 

Uzupełnieniem zajęć prowadzonych przez kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału są zajęcia eksperckie, prowadzone przez przedstawicieli przemysłu ibranży geologicznej. Pozwalają one studentom zaznajomić się z najnowszymi trendami z danej dziedziny, a także umożliwią kontakt z potencjalnym pracodawcą oraz rozwój kompetencji społecznych. Jako przedmioty ogólnouniwersyteckie, studenci wybierają zajęcia z przedsiębiorczości z oferty UOTT. Tak skonstruowany i realizowany program studiów zwiększa potencjał absolwentów kierunku geologia poszukiwawcza na współczesnym rynku pracy.

Celem studiów na kierunku geologia poszukiwawcza jest wykształcenie absolwenta:

 • posiadającego gruntowną wiedzę w zakresie geologii basenów sedymentacyjnych z elementami geologii złóż, geologii regionalnej i historycznej, stratygrafii, paleontologii i tektoniki;
 • posiadającego gruntowną wiedzę w zakresie problematyki procesów powstawania i różnicowania się minerałów i skał w określonych środowiskach ziemskich i pozaziemskich, zna wpływ tych procesów na kształtowanie się Ziemi i kosmosu;
 • posiadającego wiedzę na temat warunków tworzenia się złóż surowców i ich praktycznego wykorzystania z zachowaniem wymogów ochrony środowiska;
 • potrafiącego analizować wyniki badań w kontekście poszukiwania złóż, wykorzystania geomateriałów i surowców mineralnych w szeroko rozumianej nauce, łączącej różne dyscypliny;
 • pootrafiącego zastosować metody geofizyczne do rozwiązania problemów geologicznych i analizować wyniki badań geofizycznych w kontekście interpretacji budowy geologicznej i ewolucji badanych obszarów;
 • pootrafiącego wykorzystać najnowsze osiągnięcia naukowe do interpretacji otrzymanych w toku analitycznym wyników i przedstawić ich implikację w zastosowaniach naukowych;
 • potrafiącego korzystać z literatury specjalistycznej, prezentować wyniki własnych badań, jak również referować wyniki badań innych badaczy, również w języku obcym (na poziomie B2+);
 • przygotowanego do pracy w zawodzie lub do ewentualnego podjęcia działalności naukowej w ramach studiów doktoranckich.

Program studiów na kierunku geologia poszukiwawcza wspiera kompetencje społeczne studenta, tj.:

 • rozwój zdolności poznawczych otaczającego świata i procesów w nim zachodzących;
 • zdolność pracy w zespole zarówno w charakterze członka, jak i lidera grupy projektowej/badawczej;
 • skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, asertywna prezentacja własnych dokonań i osiągnięć, a także merytoryczne uzasadnienie swojego stanowiska;
 • zdolność planowania i organizowania własnej pracy, a także przyjmowania za nią odpowiedzialności;
 • wzmocnienie świadomości problemów, rodzących się wraz ze wzrostem tempa rozwoju społeczeństw i cywilizacji ludzkiej, a związanych z intensyfikacją zapotrzebowania i wydobycia surowców mineralnych.

Kształcenie na kierunku geologia poszukiwawcza ma na celu nie tylko dobre przygotowanie absolwentów do zawodu, ale także wykształcenie świadomości potrzeby racjonalnego gospodarowania surowcami naturalnymi. Absolwenci studiów II stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w placówkach naukowych i badawczych oraz w państwowej służbie geologicznej, w jednostkach administracji rządowej i  samorządowej, a także firmach i przedsiębiorstwach geologicznych zajmujących się poszukiwaniem złóż surowców skalnych i mineralnych, ich wydobyciem i zagospodarowaniem. Zdobyte w trakcie studiów umiejętności rozwiązywania problemów i umiejętność twórczego myślenia pozwalają im również znaleźć zatrudnienie w innych gałęziach gospodarki.

Zasady kwalifikacji na kierunek GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA

Zasady kwalifikacji na kierunek GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie:

 • wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów.


W postępowaniu kwalifikacyjnym każda ocena S uzyskana przez kandydata na studiach zostanie przeliczona na punkty zgodnie ze wzorem.

 

K=100(S-Smin)/(Smax-Smin),
gdzie:
Smax - jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną,
Smin - jest najniższą możliwą do zdobycia oceną (czyli 2),
K - jest oceną po przeliczeniu dla danego przedmiotu.

 

Punkty rekrutacyjne (R) każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (K) (po przeliczeniu) z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin (G) danego przedmiotu oraz przez współczynnik (W) zależny od rodzaju przedmiotu.

 

R=ΣKGW
Współczynnik (W) zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio:
• dla wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk z zakresu geologii: 2,0
• dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki, geofizyki i geodezji: 1,0
• dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii: 1,0
• dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki i informatyki: 1,0
• dla pozostałych: 0,0

  

Warunkiem znalezienia się liście rankingowej jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 100 000.

  

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć:

 1. potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć,
 2. oświadczenie podpisane przez kandydata, zawierające:
 • wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, przy czym należy uwzględnić tylko przedmioty mające współczynnik (W) większy od zera,
 • wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg powyższych reguł.

b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Terminarz rekrutacyjny na rok akademicki 2020/2021 oraz wymagane dokumenty - kierunek GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA

Terminarz rekrutacyjny dla kierunku geologia poszukiwawcza

Termin internetowej rejestracji kandydatów (IRK)  od 03.06.2020 do 10.09.2020
 Termin i miejsce ogłoszenia wyników  22.09.2020
 Termin składania dokumentów  23-24.09.2020  
 25 i 28.09.2020
Wymagane dokumenty http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/wymagane-dokumenty/

Please publish modules in offcanvas position.