STUDIA I STOPNIA

Oferujemy kierunki stacjonarne:

Kierunek GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA


- studia licencjackie

- czas trwania: 3 lata

- zakończone dyplomem licencjata

- pierwszy nabór na ten kierunek odbył się w roku akademickim 2017/2018.

Program studiów I stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza ma interdyscyplinarny charakter, łączy zagadnienia związane z szeroko rozumianymi naukami o Ziemi (prócz geologii także elementy biologii, chemii czy fizyki), z możliwością ich praktycznej aplikacji (geofizyka, opracowania numeryczne). Program studiów umożliwia zdobywanie wiedzy teoretycznej (wykłady, ćwiczenia), w dużej mierze opiera się jednak na przedmiotach realizowanych w formie praktycznej (praktika, zajęcia laboratoryjne, kursy terenowe) stawiając na kreatywność, samodzielność studenta oraz naukę samodzielnego prowadzenia badań.

Geologia poszukiwawcza kształci studentów w zakresie poszukiwania złóż jak również w szeroko rozumianym odtwarzaniu dziejów ziemi – ewolucji kontynentów i oceanów, powstawaniu orogenów, stratygrafii skał osadowych, czy wreszcie ewolucji świata roślin i zwierząt.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza (studia licencjackie) zna budowę geologiczną i zasadnicze fakty z historii geologicznej Polski oraz ważniejszych regionów świata. Posiada wiedzę na temat powstawania i budowy minerałów i skał, a także na temat organizmów kopalnych i ich skamieniałości. Zna procesy kształtujące powierzchnię Ziemi i czynniki wpływające na klimat. Potrafi wykonywać mapy i przekroje geologiczne oraz dokonywać różnorodnych pomiarów geodezyjnych, geologicznych i geofizycznych. Umie określić właściwości hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie skał oraz ocenić wpływ działalności człowieka na środowisko. Potrafi zaprojektować poszukiwania głównych typów kopalin.

Kierunek: GEOLOGIA

studia licencjackie, 3 lata
Ostatni nabór na ten kierunek odbył się na rok akademicki 2016/2017.


Geologia przygotowuje specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne są przygotowani do pracy w zakresie podstawowych i stosowanych dyscyplin geologicznych oraz ochrony środowiska. Studenci otrzymują wszechstronne wykształcenie z zakresu geologii oraz wiedzę ogólną z zakresu nauk o Ziemi i nauk przyrodniczych. Nabyta wiedza umożliwia podjęcie pracy na poziomie odtwórczym (zawodowym) przede wszystkim w różnych gałęziach przemysłu i usług związanych z budownictwem, ochroną środowiska, poszukiwaniem wody dla celów pitnych, leczniczych i przemysłowych i ochroną jej zasobów, poszukiwaniem surowców naturalnych. W ramach studiów licencjackich uzyskują certyfikat biegłości językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i uzyskują możliwość podjęcia studiów II-go stopnia.

Programy studiów dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020


Kierunek GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA (plik pdf)Programy studiów dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019


Kierunek GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA (plik pdf)Programy studiów dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017


Kierunek GEOLOGIA (plik pdf)Programy studiów dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016


Kierunek GEOLOGIA (plik pdf) Programy studiów dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015


Kierunek GEOLOGIA (plik pdf)

Kierunek GEOLOGIA STOSOWANA


- studia inżynierskie

- czas trwania: 3,5 roku

- zakończone dyplomem inżyniera geologa


Specjalizacje:

 • Geodynamika i kartografia geologiczna
 • Geoinżynieria
  w zakresie:
  • geologii inżynierskiej;
  • hydrogeologii
  • ochrony środowiska
 • Inżynieria surowców mineralnych

Geologia stosowana przygotowuje specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne są przygotowani do pracy w zakresie podstawowych i stosowanych dyscyplin geologicznych oraz ochrony środowiska. Studenci otrzymują wszechstronne wykształcenie z zakresu geologii oraz wiedzę ogólną z zakresu nauk o Ziemi i nauk przyrodniczych, szczególny nacisk położony jest na przedmioty ścisłe oraz naukę wykonywania projektów geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych. Nabyta wiedza umożliwia podjęcie pracy na poziomie odtwórczym (zawodowym) przede wszystkim w różnych gałęziach przemysłu i usług związanych z budownictwem, ochroną środowiska, poszukiwaniem wody dla celów pitnych, leczniczych i przemysłowych i ochroną jej zasobów, poszukiwaniem surowców naturalnych. W ramach studiów inżynierskich uzyskują certyfikat biegłości językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i uzyskują możliwość podjęcia studiów II-go stopnia.

Programy studiów dla studentów którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2019/2020


Kierunek GEOLOGIA STOSOWANA
specjalizacje:Programy studiów dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019


Kierunek GEOLOGIA STOSOWANA
specjalizacje:Programy studiów dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017


Kierunek GEOLOGIA STOSOWANA
specjalizacje:Programy studiów dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016


Kierunek GEOLOGIA STOSOWANA
specjalizacje:Programy studiów dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015


Kierunek GEOLOGIA STOSOWANA
specjalizacje:

Please publish modules in offcanvas position.