Studia III stopnia – Studia doktoranckie

OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 STUDIA III STOPNIA (DOKTORANCKIE) BĘDĄ PROWADZONE
W SZKOLE DOKTORSKIEJ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

 

Więcej informacji na temat Szkoły Doktorskiej oraz rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 dostępnych na stronie:
https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/SzD2019/programme/3-SzD-NSP-NZS/?from=org-unit:63333333

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Dyscypliny lub dziedziny naukowe w ramach których odbywa się rekrutacja wraz z określonym limitem miejsc:

 • astronomia – limit 5 miejsc,
 • nauki matematyczne i nauki informatyczne (łącznie) – limit 22 miejsc,
 • nauki biologiczne – limit 17 miejsc,
 • nauki chemiczne – limit 18 miejsc,
 • nauki fizyczne – limit 27 miejsc,
 • nauki o ziemi i środowisku – limit 11 miejsc.


Rejestracja w systemie IRK: od 23 maja 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.

Rozpoczęła się pierwsza rekrutacja do Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Obecnie przygotowywane są wewnętrzne dokumenty, które uregulują funkcjonowanie 4 szkół doktorskich i kształcenie w nich doktorantów od roku akademickiego 2019/2020.

Zasady rekrutacji do Szkół Doktorskich reguluje uchwała nr 412 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 (Monitor UW z 2019, poz. 116) (ENG)

 

Każdy kandydat zobowiązany jest do rejestracji w systemie IRK

KONTAKT - SEKRETARIAT:
tel. (+48 22) 55 20 268
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje na stronach: 

Program studiów doktoranckich - do roku akademickiego 2018/2019

Doktoranci obowiązani są do realizacji:

 • zadań wynikających z programu studiów doktoranckich,
 • badań naukowych mających na celu przygotowanie i obronę rozprawy doktorskiej.

Służą temu m. in.:

 • konsultacje z opiekunem/promotorem oraz zespołem Zakładu/Katedry/Instytutu,
 • seminaria zakładowe, instytutowe/katedralne,
 • ogólnowydziałowe seminaria doktoranckie,
 • praktyka zdobywana w toku prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach I i/lub II stopnia.
PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

Program stacjonarnych studiów doktoranckich obejmuje:

 

Zajęcia obowiązkowe (o jednolitym programie dla wszystkich doktorantów Wydziału):

 • Ogólnowydziałowe seminaria doktoranckie. W seminariach uczestniczą doktoranci wszystkich lat studiów. Każdy doktorant przygotowuje w toku studiów 2 referaty seminaryjne:
  • Pierwszy – poświęcony przeglądowi podejmowanej problematyki naukowej. Studenci przedstawiają temat badań uzasadniając jego podjęcie oraz wskazują jego znaczenia dla nauki. Omawiają dostępną literaturę oraz prezentują program badawczy, metodykę badań, a także przedstawiają wyniki wstępnych badań terenowych i laboratoryjnych – referat ten wygłaszają doktoranci kończący I i rozpoczynający II rok studiów.
  • Drugi – prezentujący wyniki badań, modele badanych procesów oraz tezy przygotowywanej rozprawy doktorskiej; referat ten wygłaszają doktoranci IV roku studiów (semestr letni). Celem seminarium jest rozwinięcie umiejętności prowadzenia samodzielnych badań naukowych, doboru metod badawczych oraz analizy i syntezy wyników, a także ich interpretacji. W trakcie seminarium doktoranci prezentują własne problemy badawcze oraz uczestniczą w dyskusji nad przedstawianymi tematami naukowymi. Po wystąpieniu, przedstawiane przez referujących doktorantów problemy badawcze są analizowane w trakcie dyskusji.
 • Serię wykładów monograficznych poświęconych programowaniu i metodologii badań w naukach geologicznych. W ich trakcie przedstawiane są podstawowe pojęcia naukoznawcze i ich odniesienie do geologii. Wskazywane są sposoby formułowania tematów prac doktorskich, identyfikowania problemów badawczych oraz zasady wnioskowania. Omawiany jest rozległy zakres zainteresowania geologii oraz wskazywana metodyka badań i stosowane w geologii różnorodne procedury badawcze. Przedstawiane są także sposoby pozyskiwania funduszy na cele badawcze, zasady wymiany informacji naukowej oraz zasady publikacji naukowych. Planowane jest 15 godzin wykładów prowadzonych przez zaproszonych specjalistów.
 • Kurs „Dydaktyka szkoły wyższej” dla studiów doktoranckich w wymiarze 15 godzin prowadzonych przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia powinny być zaliczone nie później niż na drugim roku studiów.

Zajęcia fakultatywne (o wybranych programach tematycznych):

 • Zajęcia z przedmiotów ogólnych, które mogą być prowadzone w formie kształcenia na odległość za pośrednictwem internetu, adresowane m.in. dla studiów doktoranckich UW w minimalnym wymiarze 45 godzin. Przedmioty wybierane są przez doktoranta z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz istniejących możliwości rejestracyjnych. Wybór ten powinien być zaakceptowany przez opiekuna naukowego. Zajęcia z przedmiotów ogólnych powinny być zaliczone na pierwszym i/lub drugim roku studiów.
 •  Wykłady, ćwiczenia i laboratoria specjalistyczne, których szczegółowy plan ustalany jest przez opiekuna naukowego przy uwzględnieniu propozycji doktoranta.
  Zajęcia specjalistyczne:
  • realizowane są w wymiarze minimum 105 godzin w toku całych studiów, począwszy od I roku;
  • mogą być prowadzone zarówno w ramach Uniwersytetu Warszawskiego jak i w innych jednostkach szkolnictwa wyższego, w placówkach naukowo-badawczych krajowych oraz zagranicznych, a także w ramach tematycznych szkoleń, konferencji, kursów specjalistycznych i innych form kształcenia zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji programu badań naukowych doktoranta.
   Wyżej wymienione zajęcia powinny być związane z metodami wykorzystywanymi w dyscyplinie naukowej odbywanych studiów doktoranckich i umożliwiać właściwe przygotowanie do realizacji zadań wynikających z programu badawczego doktoranta. Opanowanie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie realizacji tych zajęć powinno być potwierdzone wynikiem egzaminu lub zaliczeniem na ocenę przez prowadzącego zajęcia, a w wyjątkowych przypadkach przez opiekuna naukowego/promotora.
 • Konsultacje z opiekunem naukowym/promotorem oraz udział w zebraniach naukowych i seminariach w macierzystych zakładach (katedrze) oraz instytutach. Plan aktywności naukowej w tej grupie zadań ustala opiekun naukowy/promotor w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki podstawowej.

Praktyki zawodowe (w formie współprowadzenia zajęć dydaktycznych w Uczelni):

 • Zajęcia dydaktyczne stanowią istotny element w procesie nabywania kompetencji właściwych dla osób ubiegających się o stopień naukowy doktora. Przyjmuje się, że w warunkach studiów doktoranckich na Wydziale Geologii powinny się one odbywać w formie współudziału doktoranta w prowadzeniu zajęć pod kierunkiem osoby o odpowiednim doświadczeniu – w celu nabycia umiejętności dydaktycznych. Ta forma przewidziana jest w wymiarze 15 godzin rocznie (razem 60 godzin w trakcie całego toku studiów).

Przewód i rozprawa doktorska:

 • Przygotowanie do egzaminów. W trakcie studiów doktorant powinien przygotować się i zdać następujące egzaminy:
  • z języka obcego (najpóźniej w semestrze letnim III roku studiów);
  • z dyscypliny dodatkowej (np. z filozofii, ekonomii lub innych nauk humanistyczno-społecznych) (najpóźniej w semestrze zimowym IV roku studiów);
  • zakres i termin egzaminu kierunkowego ustala komisja do spraw przeprowadzenia przewodu doktorskiego po złożeniu pracy przez doktoranta.
 • Indywidualna praca naukowa prowadzona jest pod kierunkiem opiekuna naukowego/promotora. Jej celem jest przeprowadzenie studiów, analiz i badań związanych z realizacją tematu pracy oraz opracowanie i zredagowanie dysertacji doktorskiej. Zadanie to powinno być tak rozplanowane w toku całych studiów, aby ukończona rozprawa mogła być złożona przed upływem 4 lat od rozpoczęcia studiów doktoranckich.
 • Przygotowanie przez doktoranta w czasie trwania studiów III stopnia co najmniej jednej publikacji naukowej, przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.
 • Otwarcie przewodu doktorskiego poprzedzone powinno być seminarium zakładowym (katedralnym) lub/i instytutowym, na którym doktorant przedstawia stan zaawansowania prac badawczych oraz program dalszych badań, spis treści i tytuł dysertacji. Zaleca się, otwarcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora przed zakończeniem II lub w trakcie III roku studiów doktoranckich.

Please publish modules in offcanvas position.