Instytut Geologii Podstawowej

Telefon: (+48 22) 55 40 400
Fax: (+48 22) 55 40 001
Pokój: 1075
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek    godz. 800 - 1600

Dyrektor Instytutu Geologii Podstawowej
Dr hab. Jan Dzierżek

Telefon: (+48 22) 55 40 428
Pokój: 1112
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z-ca Dyrektora ds. naukowo-dydaktycznych
Prof. dr hab. Michał Ginter

Telefon: (+48 22) 55 40 427
Pokój: 3025
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z-ca Dyrektora ds. finansowych
Dr hab. Danuta Olszewska-Nejbert

Telefon: (+48 22) 55 40 436
Pokój: 1031
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewodniczący Rady Naukowej IGP
Prof. dr hab. Stanisław Skompski

Telefon: (+48 22) 55 40 415
Pokój: 1080
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Imię i nazwisko  Stopień naukowy     Stanowisko    Zakład   nr pokoju     nr telefonu  e-mail 
Ibrahim Mustafa Abbas      doktorant Geologii Historycznej i Regionalnej  1077
 
Wacław Bałuk prof. dr hab.  emerytowany profesor  Paleontologii  3029  55 40 401  
Marcin Barsk  dr hab.   adiunkt Geologii Dynamicznej    1021 55 404 90 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
             
             
             
             

 

 

Instytut Geologii Podstawowej skupia 5 zakładów naukowo-dydaktycznych.

W Instytucie Geologii Podstawowej, realizowane są studia I-go stopnia oraz II-go stopnia w 3 specjalnościach:

 • geologia klimatyczna (kierunek studiów Geologia), prowadzona przez pracowników Zakładu Geologii Klimatycznej;
 • stratygraficzna i sedymentologia (kierunek studiów Geologia), w tym dwie specjalizacje:
  • geologia basenów sedymentacyjnych,
  • stratygrafia i paleontologia,

prowadzone przez pracowników 3 zakładów: Zakładu Geologii Dynamicznej, Zakładu Geologii Historycznej i Regionalnej oraz Zakładu Paleontologi;

 • tektonika i kartografia geologiczna (kierunek studiów Geologia stosowana), prowadzona przez pracowników Zakładu Tektoniki i Kartografii Geologicznej.

Proponujemy szeroki wybór tematów prac licencjackich i magisterskich.

Projekty wewnętrzne IGP przyznane w 2018 roku finansowane ze środków statutowych

PROJEKTY INDYWIDUALNE 
Tytuł projektu Kierownik projektu
Rewizja litostratygrafii kambru w rejonie Widełek (środkowa część Gór Świętokrzyskich) Dr hab. Wojciech Kozłowski
Charakterystyka minerałów magnetycznych basenu orawskiego w kontekście sedymentologicznym Dr Maciej Łoziński
Proweniencja ekstraklastów w osadach jury antykliny Rachowa – nowe dane Dr hab. Zbigniew Remin
Pierwiastki ziem rzadkich w konkrecjach fosforanowych pienińskiego pasa skałkowego Dr Tomasz Segit
Sukcesja dewońska i styl tektoniczny południowego skrzydła synkliny Radlina (G. Świętokrzyskie) Prof. dr hab. Stanisław Skompski
 PROJEKTY ZESPOŁOWE
Tytuł projektu Kierownik projektu
Zapis inoceramowy górnego turonu, na podstawie wybranych stanowisk w Polsce południowej (Folwark w rejonie Opola oraz profil środkowej Wisły); ewolucja i znaczenie biogeograficzne Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk, mgr Bogusław Waksmundzki

 

Warunki rozliczenia projektu:
(rozliczenie projektu jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o projekty wewnętrzne w kolejnych latach)

 1. Wygłoszenie referatu prezentującego wyniki projektu przyznanego w 2018 r. na Sesji Naukowej IGP – początek grudnia 2019 r.
 2. oraz (jeden z warunków):
  - Artykuł opublikowany lub przyjęty do druku (potwierdzenie z redakcji) w czasopiśmie z ministerialnej listy punktowej A (publikacje na tzw. „liście filadelfijskiej”, w publikacji musi być podane źródło finansowania) lub
  - Potwierdzenie złożenia wniosku grantowego do NCN lub innej instytucji finansującej badania naukowe.


 

Projekty wewnętrzne IGP przyznane w 2017 roku finansowane ze środków statutowych

PROJEKTY INDYWIDUALNE 
Tytuł projektu Kierownik projektu
Żyły neptuniczne i inne przejawy tektoniki syndepozycyjnej w dolnej jurze wierchowej Tatr Dr hab. Piotr Łuczyński
Liliowce bezłodygowe oksfordu Polski Dr hab. Urszula Radwańska, prof. UW
Analiza obszarów źródłowych skał klastycznych z basenów sedymentacyjnych związanych ze strefą uskokową Cao Bang – Tien Yen (neogen, północny Wietnam) Dr hab. Anna Wysocka, prof. UW
Tafonomia i paleoekologia najstarszego zespołu biotycznego kambru Gór Świętokrzyskich Dr hab. Anna Żylińska

 

Warunki rozliczenia projektu:
(rozliczenie projektu jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o projekty wewnętrzne w kolejnych latach)

 1. Wygłoszenie referatu prezentującego wyniki projektu przyznanego w 2017 r. na Sesji Naukowej IGP – początek grudnia 2018 r.
 2. oraz (jeden z warunków):
  - Artykuł opublikowany lub przyjęty do druku (potwierdzenie z redakcji) w czasopiśmie z ministerialnej listy punktowej A (publikacje na tzw. „liście filadelfijskiej”, w publikacji musi być podane źródło finansowania) lub
  - Potwierdzenie złożenia wniosku grantowego do NCN lub innej instytucji finansującej badania naukowe.


 

Projekty wewnętrzne IGP przyznane w 2016 roku finansowane ze środków statutowych

PROJEKTY INDYWIDUALNE 
Tytuł projektu Kierownik projektu
Inwazyjne cysty słodkowodnychbruzdnic w osadach jeziornych na Pojezierzu Iławskim Dr hab. Krzysztof Bińka
Rekiny dolnokarbońskie z okolic Krakowa Prof. dr hab. Michał Ginter
Porównanie zapisu minerałów ciężkich oraz stopnia piaszczystości osadów "środkowego" kampanu w profilu Wisły oraz w krawędziowej części Roztocza Dr Zbigniew Remin
Rozwój zbiorników wodnych okolic Bellsundu (Spitsbergen) w świetle analizy faunistycznej Dr Marcin Szymanek
Charakterystyka facjalna, stratygrafia i pozycja biogeograficzna niższej kredy górnej (turon-koniak) basenu Babadag, SE Rumunia Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk
 PROJEKTY ZESPOŁOWE
Tytuł projektu Kierownik projektu
Analiza stratygraficzna, ekologiczna i facjalna górnojurajskich platform węglanowych w strefie przejściowej pomiędzy obrzeżeniem Gór Świętokrzyskich a podłożem zapadliska przedkarpackiego Dr hab. Marcin Barski - kierownik projektu
Dr Marcin Górka, dr Małgorzata Kozłowska - wykonawcy

 

Warunki rozliczenia projektu:
(rozliczenie projektu jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o projekty wewnętrzne w kolejnych latach)

 1. Wygłoszenie referatu prezentującego wyniki projektu przyznanego w 2016 r. na Sesji Naukowej IGP – początek grudnia 2017 r.
 2. oraz (jeden z warunków):
  - Artykuł opublikowany lub przyjęty do druku (potwierdzenie z redakcji) w czasopiśmie z ministerialnej listy punktowej A (publikacje na tzw. „liście filadelfijskiej”, w publikacji musi być podane źródło finansowania) lub
  - Potwierdzenie złożenia wniosku grantowego do NCN lub innej instytucji finansującej badania naukowe.


 

W Instytucie Geologii Podstawowej realizowane są bardzo ciekawe projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, prowadzone pod kierownictwem pracowników naukowych oraz doktorantów:

PROJEKTY W TRAKCIE TRWANIA
Tytuł projektu Kierownik projektu
   
 PROJEKTY ZAKOŃCZONE
Tytuł projektu Kierownik projektu
Zastosowanie dynamicznego modelowania GIS w rekonstrukcji ewolucji wysoczyzn w Polsce Środkowej w świetle analizy multidyscyplinarnej 15.07.2015 - 14.07.2018
Prof. dr hab. Leszek Marks
Późnokredowe otwornice o ornamentacji skorupki typu „pore-mounded”: tryb życia i znaczenie ponadregionalnych korelacji 01.04.2014 - 30.06.2018
Dr Zofia Dubicka
Fotosynteza koralowców paleozoicznych – ekologiczne podstawy powstawania raf 28.03.2014 - 27.11.2017
Dr Mikołaj Zapalski
Transformacja peryglacjalna rzeźby i osadów północnego Podlasia w młodszym plejstocenie 01.04.2014 - 31.03.2017
Dr hab. Barbara Woronko
Rewizja trylobitów z rodziny Paradoxididae Hawle et Corda, 1847 z obszaru Gór Świętokrzyskich (Polska) na tle globalnej stratygrafii i biogeografii oddziału 3 kambru 20.02.2015 - 19.02.2017
Mgr Jakub Nowicki (doktorant)
Wietrzenie skał anhydrytowych i gipsowych - geomorfologia, petrologia i geochemia 01.02.2013 - 31.01.2017
Dr hab. Maciej Bąbel, prof. UW
Rekonstrukcja zmian klimatu w dorzeczu Nilu w holocenie i ich wpływ na rozwój cywilizacji starożytnego Egiptu 05.03.2013 - 04.12.2016
Prof. dr hab. Leszek Marks

 

 • Wykaz publikacji pracowników IGP w 2018 roku - na podstawie pbn.nauka.gov.pl (plik pdf) >>> 
 • Publikacje pracowników IGP w czasopismach w 2016 roku - na podstawie pbn.nauka.gov.pl (plik pdf) >>>
 • Publikacje książkowe i konferencyjne pracowników IGP w 2016 roku - na podstawie pbn.nauka.gov.pl (plik pdf) >>>

Please publish modules in offcanvas position.